اصالحات بانکی اسیر مالحظات سیاسی

اقتصاددانا­ن تحلیل میکنند

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضائی خبرنگار

منشأ بسیاری از بحرانهای اقتصادی در دنیا نظام بانکی بوده اســت. مشــکالتی کــه بــه صــورت زیرپوســتی در ســطح بانکهای کوچک آغاز شــده و با تســری بــه کل نظام بانکی دامن اقتصاد ملی را نیز گرفته است. در ایران نیز سالهاست که نشانههای مشکالت بانکی عیان شده اســت و برهمین اســاس دولتهــا برای رفع این مشکالت دســت به کار شدهاند امــا تاکنون هیــچ یک از ایــن اقدامات به نتیجه نهایی نرسیده است.اما در شرایط حاضــر بــه نظــر میرســد اصــالح نظام بانکــی به یک ضــرورت اجتنــاب ناپذیر تبدیل شده است. در روزهای اخیر الیحه حــذف چهار صفر از پــول ملی به عنوان رفــرم پولی در دولت به تصویب رســید، رفرمــی کــه نیازمنــد اقدامــات تکمیلی اســت. براســاس اعــالم کارشناســا­ن همزمان با رفرم پولی و برای تأثیرپذیری آن بایــد نظــام بانکــی نیزاصــالح شــود. برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی نیــز از آغاز اصالحات بانکــی در ترازنامه بانکها، مطالبات معوق، کاهش هزینه تمام شــده پول و آزادســازی داراییهای منجمد شده در بانکها خبر داده است. دراین راستا پرسشــی که مطرح میشود این است که اصالحات بانکی باید از چه نقطــهای آغاز و بــه کجا ختم شــود. این درحالی است که هماکنون شبکه بانکی کشــور بــا مشــکالت متعددی دســت به گریبــان اســت و باید برای حــل آنها یک اولویــت بنــدی صــورت گیرد. براســاس آنچــه کارشناســا­ن اعــالم میکننــد، اصلیترین عامــل در اصالحات بانکی، اقتدار بانــک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بــازار پول اســت چــرا که تازمانــی که این نهــاد از اقتدار و پشــتوانه حاکمیت برای اجرای مقررات و قوانین برخوردار نباشد نمیتوانــد در برابــر تخلفــات و دور زدن قانونایستا­دگیکند. طبق گفته کارشناسان یکی از مهمترین مسائلنظامب­انکیاجرایا­ستانداردها­ی بینالمللــ­ی اســت که پشــتوانه یک قرن تجربه جهانــی را دارد و بــرای جلوگیری از تکــرار بحرانهــای بانکــی در نقــاط مختلف دنیــا تدوین و رفته رفته تکمیل شده اســت. این درحالی است که برخی از ذینفــوذان بــه دلیــل منافــع خــود همــواره در برابر ایــن اصالحات و اجرای اســتاندار­دها مقاومت میکنند بنابراین چگونگــی اجــرای ایــن اســتاندار­د نکتــه کلیدیاست. در روزهــای اخیــر نیــز رئیــس کل بانــک مرکزی از آغاز اصالحات در نظام بانکی کشــور خبــر داده اســت، رونــدی کــه بــه اعتقاد وی تا پایان ســال به بهبود شرایط اقتصادیمیا­نجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.