پای‌کدام‌مدیر‌به‌ایران‌خودرو‌م‌یرسد؟

Iran Newspaper - - News -

گروهاقتصاد­ی/از روز دوشــنبه که ســخنگوی دولت خبر تغییر مدیرعامــل ایران خودرو را داد حرف از گزینههای جایگزین در محافل خودرویی مطرح شد. اولین نفر و محتملترین گزینه برای رفتن به جاده مخصوص عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی مپنا است. علی ربیعی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اسم وی را آورد و گفتقراراست­کهمدیرعامل­مپنابهایرا­نخودروبرود.اماغروبروز­دوشنبهدربر­خی از سایتها و برخی از کانالها بهصورت غیر رسمی و به نقل از علی آبادی آمد که وی مدیرعاملی ایران خودرو را نپذیرفته اســت. علی آبادی اکنون مدیریت مجموعهای را بــر عهــده دارد که در حوزههای نیرو، نفت و گاز، ســرمایهگذ­اری وحمل و نقل ریلی فعال است و میتوان گفت یکی از قویترین هلدینگهای کشور است. البته وی سابقه معاونت وزیر نیرو را هم در کارنامه کاری خود دارد. تا لحظه تنظیم خبر، روزنامه ایران چندین بار با عباس علی آبادی تماس گرفت ولی وی پاســخ نداد. از اینرو احتمال داردامروزی­اهفتهآینده­ویبهخانواد­هآبیپوشانج­ادهمخصوصمل­حقشود.آنگونه که مطلع شــدیم حکم علی آبادی برای مدیریت ایران خودرو صادر شده است ولی منابعمطلعم­امیگویندفش­اربرخیازگر­وههاشایدبا­عثشودکهفرد­دیگریدرپست مدیریت ایران خودرو قرار گیرد. در حالی که سخنگوی دولت در نشست خبری خود احتمال داد که مدیرعامل مپنا، مدیرعامل ایران خودرو شود، شنیدهها حکایت از آن دارد که در وزارت صنعت جلسه ویژهای برای انتخاب مدیر ایران خودرو تشکیل شده است. یکی از گزینههای احتمالی این وزارتخانه، حسن وفادار ینگجه است. وی خرداد 98 به حکم رئیس سازمان گسترش و نوسازی به هیأت مدیره ایران خودرو راه یافت. گزینــه دیگری که احتمال داده میشــود و اســم آن در خانواده صنعت خودرو غریبه نیســت، منوچهر منطقی است. وی اواخر ســال 87 از ایران خودرو رفت و به خانواده وزارت دفاع ملحق شد. زمان برکناری وی وزیر وقت اعالم کرد: صنعت هواپیماساز­ی کشور معطل منوچهر منطقی مانده است. در حال حاضر ایران خودرو با تنشهای متعــددی روبــهرو اســت، از اینرو مدیری کــه بخواهد به جاده مخصــوص برود باید چالشهایزیا­دیراحلوفصل­کند.کارشناسانم­یگویندعلیآ­بادییکیازب­هترین گزینهها برای مدیریت ایران خودرو است. چرا که وی در دو مقوله یک؛ داخلیسازی و افزایشتوان­مندسازیقطع­هسازانودیگ­ریبیاثرکرد­نتحریمهاکا­رنامهخوبید­ارد. ■ گرانی باعث تغییر شد روز دوشــنبه؛علی ربیعی ســخنگوی دولت گفته بود: روز یکشــنبه با وزیر صمت در خصوص مسأله خودرو صحبت کردم و آنطور که شنیدم، مدیرعامل ایران خودرو بهدلیلافزا­یشعمدیوبدو­نهماهنگیقی­متخودروبرک­نارمیشود.ربیعیعنوان کرده بود: قبالً هم گفته بودیم افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید دلیل آن را بررســی کنند. موضوع گرانی خودرو که از ســوی ایران خودرو اتفاق افتاد بررسی شد، آن گرانی دلیلی نداشت و وزیر صمت تصمیم درستی را نسبت به تغییر مدیرعامل ایران خودرو گرفتند. اشتغال زیادی به خودرو پیوند خورده و بازار خودرو بازاری است که تأثیرش زیاد است. سه هفته پیش به یکباره قیمت محصوالت ایران خودرو 4 تا 5 میلیون تومان گران شد. این امر که با موج نارضایتیها­ی مردم مواجه شد باعث شد که ایران خودرو اعالم کند که مشکل فنی صورت گرفته و قیمتها برگشته است. گفتنیاستبع­دازبرکناری­هاشمیکهزار­عمدیرعاملس­ابقایرانخو­درودرمحلکا­ر خود بازداشت شد. عنوان شده بازداشت وی با حکم بازپرس شعبه 14 رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده تخلفات مدیران خودرویی بوده است. ■ جزئیات بازداشت یکه زارع غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگو با بخش خبری شبکه یک صدا و سیما درباره بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو گفت: مدیر عامل سابق ایران خودرو براساس گزارشهایی که ضابطین به مرجع قضایی داده بودند تحت تعقیب قرار گرفت و اقدامات اولیه دوشنبه شب انجام شد و تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از این مجموعه هم بازداشت هستند؛ ولی به لحاظ اینکه شب عید غدیر بوده تحقیقات ناقص است. اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضائیه دستوری را به سازمان بازرسیکلکش­وردربارهنق­شوجایگاهنظ­ارتیکهاینس­ازماندارد،دادند،برایاینکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم و تأخیر و تعویضهایی که شده و خودروهای ناقص و افزایش قیمت ...و وارد شوند و سازمان بازرسی هم به جد ورود کرده است. وی افزود: انشاءاهلل بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی اگر الزم شد برای پرونده در کنار همین پروندههایی که برای خودروسازان تشکیل شده رسیدگی میشود؛ و اگر نه بهصورت مستقل حتماً از ناحیه مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.