پرونده‌7‌ابربدهکار‌بانکی‌به‌دستگاه‌قضا‌رفت

رئیس کل بانک مرکزی: از ونزوئالیی شدن فاصله گرفتیم

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــالم کــرد: پرونــده هفت بدهکار دانه درشت جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شــده اســت، بدهــی هر کــدام از ایــن هفت نفر حــدود هــزار، دو هزار یا ســه هزار میلیارد تومان اســت به طور جدی بهدنبال پرونده این بدهکاران هستیم.

بهگــزارش خبرگــزاری صداوســیما، عبدالناصــ­ر همتــی در اســتودیو گفتوگــوی ویژه خبری شــبکه دو ســیما افــزود: از آغــاز امســال تاکنــون تســهیالت دهی کل بانکهــا بــه طور میانگین ماهانــه ۰5 هزار میلیارد تومــان بــوده که حــدود ۰3 درصــد آن بــه صنعت، ۲1 درصد به بخش مسکن و ۰1 درصد به کشاورزی تزریق میشــود کــه روی هم رفته بیــش از ۰6 درصد از منابع بــه تولید اختصاص مییابد. درتالشــیم که تســهیالت تزریــق شــده در بخــش مســکن را از ۲1 درصــد بــه ۰۲ درصد افزایش دهیم.

او گفــت: منابــع بانکهــا محــدود اســت همراهــی بانــک مرکزی فقط چاپ پول و تزریق به بازار نیســت، از آغاز امســال برای ما تکلیف شــده که 8 هزار میلیارد تومــان بــه ســیلزدگان کمــک کنیــم و 7 هــزار و ۰۰8 میلیــارد تومــان بــه خریــد تضمینی گنــدم اختصاص دادهایــم. در 5 ماهــه نخســت امســال تنهــا ۰5 هــزار میلیــارد تومان تعهدات قرضالحســن­ه اعم از ازدواج و مشاغل خانگی گرفته تا دیگر موارد ثبت شده است. ■ شاخص ها رو به بهبود است

او گفــت: بعــد از گــذر از آثــار تحریمهــای ظالمانه غربیهــا در دو ســال اخیر، به شــرایطی رســیدهایم که بــا ایجاد ثبــات در بازار ارز، در مســیری قــرار داریم که شــاخصهای کالن اقتصادی کشــور رو به بهبود است، در بازار ارز توانســتیم با کاهــش 18 درصد نرخ ارز دالر را از 14 هــزار و پانصــد تومــان بــه 11 هــزار و ۰۰6 تومان برسانیم و ثابت نگه داریم.

او تصریــح کــرد: با مدیریــت تورم و بــازار در ماههای گذشــته، تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهنده شده بدان معنــا که رشــد و افزایش تورم کاهــش یافته و مفهومش آن نیســت کــه تــورم نداریــم اســفند 97 بــا نرخ رشــد 5 درصــد ماهانه مواجه بودیم که درحال حاضر نرخ تورم بــه زیــر ۲ درصــد ماهانه رســیده، تــورم نقطه بــه نقطه هــم که در حال صعود بــود تیرماه متوقــف و مرداد ماه با ســقوط همــراه اســت و خوشــبختان­ه توانســتیم ترس ونزوئالیی شدن در تورم را کنترل کنیم.

همتــی گفت: قبــول داریم که تورم به قشــر کارمند و حقــوق بگیــر فشــار وارد میکنــد پس درتالشــیم که اوضــاع بدتــر نشــود و به ســمت احیــا پیــش برویم به طوری که از ســه ماه گذشته میتوان نشانههای احیا را احساس کرد.

او ادامه داد: رکود و تورم هر دو مهم اســت اما رکود آسیب رسانتر است ما باید از بیکاری جلوگیری کنیم، در ســه ماهه اول امســال نرخ نیروی شــاغل کشــور 4۲ میلیون و ۰۰4 هزار نفر بود که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۰۲3 هزار شاغل اضافه شده که البته بخش عمــده این رقم هم به طرح ایجاد اشــتغال روســتایی مربوط میشود.

همتــی درخصوص رکــود در بخش مســکن گفت: تصمیــم گرفتیــم وام را بــه ســاخت قابــل انتقــال تخصیــص دهیــم در حــال حاضــر اینکــه افزایــش قیمــت دربــازار مســکن دیــده نمیشــود بــدان معنی اســت کــه تــورم رو بــه کاهش اســت. کم کــم باید نرخ مســکن کاهــش یابــد. بایــد از هــر اقدامــی که به رشــد بیرویه نقدینگی کمک میکند اجتناب کنیم رشــد 4۲ درصدی نقدینگی، غیرمنطقی است.

رئیــس کل بانک مرکــزی در خصوص وام ازدواج و شرایط ضامنین آن گفت: سال 97 حدود یک میلیون پرونــده وام ازدواج تخصیــص یافــت در پنــج ماهــه نخســت امســال ۰۰3 هزار پرونده وام ازدواج تشکیل و پرداخــت شــد و حــدود ۰۲1 هزار پرونده هم در شــرف دریافــت وام هســتند ۰8 هزار پرونده هــم در نوبت به ســر میبــرد، در ایــن بین مشــکل به مصوبــه مجلس مبنی بر وجود یک ضامن معتبر مربوط میشود.

همتــی افزود: خواهش من از همکارانم در ۰۲ هزار شعبه بانکی در کشور این است که وام ازدواج را با یک ضامن تخصیص دهند و سختگیری نکنند. ■ 62 میلیارد دالر برای دارو و کاالی اساسی

رئیــس کل بانــک مرکــزی در مــورد ارز و نقدینگــی تأمین کاالهای اساسی افزود: در این خصوص مشکلی وجــود ندارد در حال حاضر ۰9 میلیون تن کاال در بندر امام(ره) مانده این در حالی است که امسال نسبت به سال 97 واردات کشور ۲6 درصد افزایش یافت از آغاز امســال تاکنــون ۲6 میلیــارد دالر بــرای دارو و کاالهای اساســی تخصیص دادهایم البته بخشــی از این تأمین ارز بهصورت 4 هزار و ۰۰۲ تومانی و بخشی هم نیمایی صــورت گرفت پــس در کشــور نباید قیمت ایــن اقالم افزایش داشته باشد.

همتــی ادامــه داد: حــدود 149 میلیــارد دالر تأمین برای واردات صورت گرفته در شرایطی که سختترین تحریــم هنوز برقرار اســت و بســیاری کشــورها از ترس امریــکا شــبکههای بانکــی مــا را مختــل کردهانــد و نمیگذارند گردش مالی داشته باشیم.

او البــه الی ســخنانش گریــزی بــه صداوســیما زد و گفــت: وظیفــه اصلــی رســانه ملی ایجــاد ســرگرمی و نشــاط مردم اســت بهتر اســت که به این منظور اقدام بــه پخــش موزیک و آهنگهــا و برنامههای شــاد کند، آرشــیو صداوسیما پر اســت از برنامههای مجاز و قابل پخش برای نشاط مردم.

او ادامــه داد: بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی دولــت برآنیــم کــه از دیگــر بخشها این کاســتی جبران شــود اگر هم جبران نشــود تمهیداتی اندیشیده شده که این کســری بودجــه کمتریــن آســیب را به بانــک مرکزی و پایه پولی وارد کند یکی از این راهکارها، کاهش ســقف بودجه بود که با کاهش ۲6 هزار میلیارد تومانی همراه شد حق برداشــتی هم بهصورت مشروط صادر گردید کــه در موقــع اضطــرار بتوانیــم از پسانــداز و ذخیــره ۲1 درصــدی درآمــد نفتــی در هنگام لــزوم و ضرورت برداشت شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی خارجی گفــت: کمتریــن بدهــی خارجــی را در میــان کشــورها داریم اواخر سال 96 بدهی کشورمان به خارج از کشور ۲1 میلیــارد و ۰۰4 میلیــون دالر بود کــه در حال حاضر این رقم به 5/9 میلیارد دالر کاهش یافته است.

همتــی دربــاره آخریــن وضعیت اینســتکس گفت: حــرف مــا این اســت کــه اگر غربیهــا در ایــن خصوص جدی و مصمم هســتند باید در حدی که به درآمدهای نفتی ما لطمه وارد شــده در این جریان پول جاری کنند یــا اینکه نفت ایــران را پیش خریــد کنند اگــر اروپاییها خواهان حفظ و اجرای برجام هســتند باید تعهداتشان را اجرایی و اعتبار خواسته شده ما را تأمین کنند در واقع رقمهــای بیان شــده اروپاییهــ­ا برای ما اهمیــت ندارد اینستکس باید شامل کاالهای تحریمی هم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.