مانع‌اصلی‌اصالحات‌بانکی

Iran Newspaper - - News - کامران ندری اقتصاددان

اصالحــات بانکــی معطــوف بــه ناترازی اســت که در شــبکه بانکی وجود دارد. بخشــی از این ناترازی در درآمدهــای بانــک هاســت کــه زیــان را ایجــاد میکنــد و بخــش دیگــر ایــن ناتــرازی در دارایــی و بدهیهاســت. به ایــن معنا که اگر بانکــی را بخواهیــم تســویه کنیــم داراییهــا­ی آن بدهیهایــش را پوشش دهد. بخشــی هم به کســری نقدینگی مربوط است. هرچند ممکن اســت برخی بانکها دارایی باالیی هم داشــته باشند ولی به دلیل اینکه این دارایی نقد نیست باعث کسری میشود. برای اینکه این ناترازیها مرتفع شود، بانــک مرکــزی باید بــه وظایف خود عمل کنــد. دراین زمینه یک سری اســتاندار­دها از حسابداری تا مقررات احتیاطــی و نقــل و انتقــال وجــوه در دنیــا وضع شــده اســت. از آنجا که عمده بحرانهای اقتصادی کشــورها منشــأ بانکی داشته است، تالش شــده است تا با الزام بانکها به رعایت این اســتاندار­دها ریســک بحران به حداقل برسد. در شــبکه بانکــی ایــران آشــنایی بــا ایــن اســتاندار­دها وجــود دارد و بانــک مرکــزی نیــز مقــررات مربوطــه را بــه صــورت نســبی و قابــل قبــول تدویــن کرده اســت. بنابرایــن مشــکل فعلی نظــام بانکی عدم آشــنایی با اصول و اســتاندار­دهای روز دنیا نیســت، بلکه معضل اصلی این اســت که چگونــه این اســتاندار­دها را بدون مالحظات سیاســی و مناسبات قدرت که مانعی بر سر راه اجرای این قوانین است، عملیاتی کنیم. درواقــع اجــرا نشــدن ایــن قوانیــن بــرای برخــی از اشــخاص حقیقی و حقوقی بیشــترین منافع را دارد و برهمین اســاس تمام تالش خود را برای اجرا نشدن این قوانین به کار میبندند. از ســوی دیگــر بــرای توجیــه افــکار عمومــی نیــز گفتــه میشــود کــه محیــط ایــران بــرای اجــرای ایــن اســتاندار­دهای بینالمللی مناســب نیست. براساس آنچه این افراد در راستای منافع خود توجیه میکنند، مناســبات نظام بانکــی در دنیا بر پایه ربا و اســتعمار است و با ایدئولوژی ما سازگار نیست. این درحالی اســت که اصل قضیه این اســت که حفظ وضــع موجــود بــه نفــع گروهی خــاص تمام میشــود کــه هماکنون قدرت اقتصــادی در اختیار دارند. بســتر فرهنگــی جامعــه نیــز توجیهــات الزم را در اختیار این افــراد قــرار میدهــد. بنابراین مســأله اصلــی در حوزه اجراســت، اینکه چگونه میتوان براین موانع اجرایی و فشارهای سیاسی فائق آمد. اســتاندار­دهایی کــه در حوزه بانکداری دنیا ارائه شــده فراتــر از مســائل نظــری اســت و یــک تجربــه جهانــی پشــت آن وجــود دارد. بــرای مثال مجموعــه مقررات «بــازل» نتیجه بحرانهــای متعددی اســت که در کل جهان ایجاد شده اســت. عالوه براین عدم اجرای این اســتاندار­دها باعث میشود کشورها در روابط بانکی با هم محتاطتــر عمل کنند، چرا که ریســک باالیی برای آنها ایجاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.