آغازعملیات‌اجرایی‌شبکه‌ریلی‌شلمچه‌-‌بصره

Iran Newspaper - - News -

سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به اهمیت توسعه خطوط ریلــی بــا کاربــرد تجــاری و حمــل و نقل، گفــت: به همیــن منظــور عملیات اجرایی مسیر ریلی شلمچه - بصره طی ماههای آینده آغاز میشود. وی ادامه داد: این عملیات اجرایی در مدت یک ســال به اتمام خواهد رســید و مقصد نهایی این خط آهن اتصال به شهر الذقیه در کشور سوریه است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.