راهکارهای‌سه‌گانه‌برای‌اصالحات‌بانکی

Iran Newspaper - - News - مجید عینیان اقتصاددان

سالمت بانکی و نحوه تأمین مالی دولت ریشههای اصلی تورم در ایران هســتند که برای حل آن هر دو بخش باید به صورت همزمان در دست اصالح قرار گیرد. در زمینــه اصالحــات بانکــی و بازگرداندن ســالمت به این نظــام، مهمتریــن عامــل حمایــت کل حاکمیــت از بانک مرکزی در برابر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است تا از این طریق قوانین موجود به صورت کامل اجرایی شود و زمینه فرار برخی از بانکها و مؤسسات ذی نفوذ از مقررات فراهم نشــود، چرا که در بلندمدت عــدم اجرای قوانین به زیان خود بانکها و اقتصاد ملی تمام میشود. از ســوی دیگر برای اینکه دارایی بانکها دچار مشــکل نشــود، سه راهکار اصلی وجــود دارد. در ابتــدا بایــد بدهــی دولــت به شــبکه بانکی که رقــم قابل توجهی نیزهســت، با بهرهگیــری از اوراق مختلف قابل نقل و انتقال شــود تا بانکها به دلیل مطالباتی که از دولت دارند دچار مسدودیت دارایی نشوند. راهــکار دوم برای این بخش همان «عملیات بازار باز» اســت تا بانک مرکزی با اتکا به همین اوراق برای شــبکه بانکی تأمین اعتبار کند. با اســتفاده از عملیات بــازار باز ضمن این که میتوان نرخ تــورم را کنترل کرد و بانکها را تأمین اعتبار کرد میتوان نرخهای ســود را نیز کنترل کرد. براســاس تازهترین اخبار هماکنون مســائل شــرعی عملیات بــازار باز نیز برطــرف و زمینه برای اجرای گســترده آن فراهم شده است. ســومین راهکاری که برای اصالح نظام بانکی وجود دارد این اســت که در زمینه اجــرای اســتاندار­دهای بینالمللــ­ی بانکــداری بــا جدیــت اقــدام کنیــم. یکی از مهمترین این استاندارده­ا کفایت سرمایه بانک هاست که هماکنون بسیاری از بانکها با آن فاصله زیادی دارند. این دست از استاندارده­ا تنها جنبه تئوریک و لوکس ندارد و حاصل تجربه جهانی اســت. درواقع این اســتاندار­دها به بانکها کمک میکند سالمت خود را حفظ کنند و از بحران فاصله بگیرند. در سالیان گذشته نظام تصمیمگیری در بخش نظارت بانکی کشور حرکتهای مثبتــی کرده اســت ولی همــواره در اجرا کنــد و گاه دیرهنگام عمل کرده اســت. درحالی که به صورت کلی اکثر مصوبات درســت بوده ولی تا مرحله اجرا زمان زیادی میبرد برهمین اساس بانک مرکزی باید دراین زمینه چابکتر عمل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.