ایران و افغانستان هاب انرژی منطقه می شوند

Iran Newspaper - - News -

رضا اردکانیان، وزیر نیرو با اشــاره به ســفر ایــن هفته مدیران ارشــد صنعت برق کشــورمان به افغانســتا­ن، گفت: در این سفر توافقهای خوبی در زمینه برقرسانی به ساکنان مناطق مرزی حاصل شده است. وزیر نیرو با تأکید بر اینکه در حوزه تجارت و ترانزیت نیز روابط دو کشور در سطح مناسب و خوبی قرار دارد، گفت: دو کشور تصمیم دارند با پیدا کردن راهحلهایی نسبت به متعادل کردن تبادالت تجاری اقدام کرده و در حوزه ترانزیت نیز بخوبی از ظرفیتهای بندر چابهار بهرهبرداری کنند. رئیس کمیســیون مشــترک همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: دو کشــور به شکل جدی در تالشند تا با فعال کردن مکانیسم مهم کمیسیون مشــترک اقتصادی نسبت به گســترش همه جانبه روابط در حوزههای مختلف از جمله همکاریهای برقی، نفت و گاز، آموزش نیروی انســانی مورد نیاز و متناسب روند توســعه، توســعه پایدار حوضههای آبریز مشترک، سرمایهگذار­ی مشترک در زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی تولید انرژی مانند باد و خورشید با هدف رفع نیازمندیها و صدور آن به دیگر کشورهای منطقه، تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه و اتصال منطقه تولید(آســیای مرکزی) به منطقه مصرف(آسیای جنوبی) اقدامکنند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.