قاضیروباتی­کدردادگاها­ینترنتیپکن

Iran Newspaper - - News -

شــاید بــرای شــما هم جالــب باشــد که بدانیــد ایــن روزهــا در پکن یــک روبات، وظیفــه قضــاوت برخــی پروندههــا را در دادگاه اینترنتی بر عهده گرفته است. بــه گزارش«ایــران آنالیــن»، این قاضی روباتیک در یک مرکز خدمات دادرســی آنالیــن فعال شــده و برای نخســتین بار بــه کمــک هــوش مصنوعی کار بررســی پروندهها را برعهده گرفته اســت. گفتنی اســت کــه تمامــی مشــخصات ظاهری ایــن روبــات از یــک قاضــی زن در یکــی از دادگاههــا الگوبــردا­ری شــده اســت و میتوانــد حرف بزند و نظر خود را اعالم کند. البته باید گفــت در حال حاضر این قاضــی روباتیــک کــه توانمندیها­یــش مبتنــی بــر فنــاوری، هوشمندســا­زی و تصویرســاز­ی گفتار و کلمات است، تنها آرای قضــات دیگــر را در آخرین مرحله از دادرســی مــورد واکاوی قــرار داده و در پایــان نظر خود را درباره رأی این قضات اعــالم میکنــد. در حــال حاضــر دادگاه اینترنتــی پکــن قصــد دارد فناوریهــا­ی نویــن را بــرای ارائــه خدمــات عمومــی مؤثرتر و گستردهتر به کار بگیرد. به گفته « ژانگ ون» رئیس دادگاه اینترنتی پکن، ادغام هوش مصنوعی و رایانش ابری با سیستم خدمات دادخواهی، این امکان را به مردم میدهد تا از مزایای نوآوریها و فناوریهــا­ی موجــود در چین بهترین استفاده را ببرند و خدمات باکیفیتتر و دقیق تری را دریافت کنند.

گفتنــی اســت در اوایــل ســالجاری میــالدی نیز هوش مصنوعــی در یکی از دادگاههای بینالمللی شــانگهای مورد اســتفاده قــرار گرفت. هــوش مصنوعی در ایــن دادگاه بنا به درخواســت قاضی یــا دادســتان عمومــی یــا وکیــل مدافع، تمامــی مــدارک مربوط بــه آن موضوع را بالفاصلــه آماده کــرد و آن را روی یک صفحه نمایش به دیگران نشان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.