احتمال لغو حضور ایران در جیتکس2019

Iran Newspaper - - News -

اتحادیــه صادرکننــد­گان نرم افــزار از احتمــال لغو حضور پاویــون جمهــوری اســالمی ایــران در نمایشــگاه فنــاوری اطالعات جیتکس 201۹ خبر داد. به گزارش «ایران»، اگرچه شــرکتهای ســرآمد ایران در حوزه فناوریهای نوین، چندسالی است که به طور مستمر در نمایشگاه فناوری اطالعات جیتکس دوبی حضور داشــتهاند، امســال بهدلیل تخصیص نیافتن بودجه، احتمال لغو برپایی پاویون ایران وجود دارد. در ایــن میــان اگرچه شــرکتهای فعال فنــاوری میتوانند بهصورت مســتقل در نمایشــگاه جیتکس 201۹ حضــور یابند؛ اما حضــور در قالب پاویــون نیز مزایایی دارد کــه از جملــه آن فعال بودن صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور در این حوزه اســت و از ســوی دیگر جنبه برندســازی آن را نیز نباید از یاد برد. ضمن اینکه حضور شرکتها زیر چتر یک پاویون، به طور قطع باعث کاهش هزینههای حضــور در نمایشــگاه­های تخصصــی میشــود. حضــور ایــران در این نمایشــگاه کــه بهعنوان یــک رویداد بینالمللی بســیار مهم در عرصه فنــاوری اطالعات در دنیا محســوب میشود، طی سالهای اخیر توانسته دســتاورده­ای مثبتی را برای شــرکتهای فنــاوری اطالعــات ایرانــی بــه همراه داشــته باشــد که از جملــه آن، معرفی دستاوردهای اخیر شرکتهای ایرانی به دنیا و بازاریابی برای محصوالت تولیدشده در سطح بازارهای جهانی است. ســال گذشته پاویون جمهوری اســالمی ایران در جیتکس ۸102، با حمایت ستاد توســعه فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات و فضای مجــازی معاونت علمــی و اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی ایران و با حضور ۸ شرکت دانشبنیان و 23 استارتاپ فعال در حوزه دانشبنیان، خالق و فناور برپا شده بود که در قالب آن، شرکتها و مجموعههایـ­ـی در حوزه هوش مصنوعی، رایانه، نرمافــزار، نرمافزارها­ی تلفن همــراه، بازیهــای رایانــهای، تلفنهای همــراه و زیرســاخت و فناوریهای نوین ارتباطــی دســتاورده­ای جدیــد خود را به نمایش گذاشــتند. به گفتــه فعاالن این حــوزه، حضور شــرکتهای ایرانی در نمایشــگاه جیتکس 201۹ فرصتی مناســب برای معرفی شرکتها و محصوالت دانشبنیان و استارتاپها­ی ایرانی در عرصه بینالمللی در راســتای تولید محصول متناســب با نیازهــای بازارهای منطقهای و جهانی اســت. با این حال به نظر میرســد بهدلیل تخصیص نیافتن بودجه از ســوی مســئوالن و نهادهای مرتبــط، احتمال لغو حضــور شــرکتهای ایرانی در قالب پاویون رســمی جمهوری اســالمی ایران وجود دارد. گفتنی است نمایشگاه جیتکس 201۹ از 6 تا 10 اکتبر 14( تا ۸1 مهر) در دبی برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.