یک راهنمای مناسب برای گردشگران

Iran Newspaper - - News - میترا جلیلی خبرنگار

ســفر، یکــی از تفریحــات خــوب در زندگــی محســوب میشــود ولی اگر از مقصد خود اطالعات کافی نداشته باشید ممکن است هنگام رسیدن به شهر مورد نظر با مشــکالتی مواجه شوید یا اصالً به شــما خوش نگذرد. برای دریافت چنین اطالعاتی، عالوه بر جســتوجوی پراکندهدرا­ینترنت،میتوانیداز­اپلیکیشن Foursquare ‪City Guide‬ نیــز بهره بگیریــد. البته این نرم افزار فقط برای کاربران گوشیهای اندرویدی قابل استفاده است. این نرم افزار میتواند اطالعات بسیار دقیقی از شرایط جغرافیایــ­ی نظیــر آب و هــوا ...و ارائه دهد تا مســافران لبــاس و تجهیزات ســفر را بــا توجه به وضعیــت آب و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.