چرا 26 میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده نمی کنند؟

Iran Newspaper - - News -

نتایــج آمارگیری اســتفاده خانــوار و افــراد از ابزارهــای فناوری اطالعات در کشور نشان میدهد که بیش از۵.3 میلیون ایرانی بهدلیلباال­بودنهزینها­زاینترنتاس­تفادهنمیکن­ند. بــه گزارش خبرنگار مهــر، در طرح آمارگیری برخورداری خانــوار و افراد از فناوری اطالعــات و ارتباطــات که توســط مرکز آمــار ایران و بــا همکاری ســازمان فناوری اطالعاتانج­امپذیرفته،مشخصشدهاست­که۶2میلیون­نفرازجمعیت­۶سال و بیشتر کشور در شهر و روستا کاربر اینترنت نیستند. این تعداد شامل 11 میلیون و ۴۶۸ هزار مرد و ۴1 میلیون و ۸31 هزار زن میشود. بررســی دالیل عدم اســتفاده این افراد از اینترنت در 11 مورد تقســیمبند­ی شــده اســت. این بررســیها نشــان میدهد که از میــان ۶2 میلیون نفری کــه از اینترنت اســتفاده نمیکنند، ۸1 میلیون و ۷03 هزار نفر دلیل عدم اســتفاده از این فناوری را نیاز نداشــتن به اینترنت عنوان کردهاند. این در حالی اســت که ۷ میلیون و ۵1 هزار نفر بهدلیل فقدان اعتماد به نفس، دانش و مهارتهای استفاده از اینترنت از این فناوری اســتفاده نمیکنند. از سوی دیگر حدود ۵.3 میلیون ایرانی بهدلیل باالبــودن هزینه، از اینترنت اســتفاده نمیکننــد و نگرانی از نبــود امنیت و حریم خصوصی، دلیل بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر از افراد برای استفاده نکردن از اینترنت است. از دیگر دالیل عدم استفاده از اینترنت در کشور، عدم دسترسی به خدمات اینترنت در منطقه محل زندگی افراد است. بررسیها نشان میدهد کــه بیــش از یک میلیون و 0۵2 هزار نفــر در منطقه محل زندگی خود به اینترنت دسترسی ندارند. در این آمارگیری مشخص شده است که یک میلیون و ۹۶۷ هزار نفر به دالیل فرهنگی از جمله قرار گرفتن در معرض محتوای مضر اینترنتی، از اینترنت استفاده نمیکنند. در همین حال ۷ میلیون و 32۶ هزار نفر، شناختی از اینترنــت ندارند و 2 میلیــون و ۹0۷ هزار نفر نیز عدم اجازه اســتفاده از اینترنت را دلیلی برای اســتفاده نکردن از این فناوری عنوان کردهاند. این آمارها حاکی از آن است که یک میلیون 231و هزار نفر به دلیل نبود محتوا و خدمات مرتبط، مناسب و قابل استفاده، تمایلی به استفاده از اینترنت ندارند. همچنین ناتوانی در خواندن و نوشــتن دلیــل ۷ میلیــون و ۶3۹ هزار نفر برای عدم اســتفاده از اینترنت اســت. 0۹۵ هزار و ۹۴2 نفر از جمعیت ۶ سال و بیشتر کشور، بهدلیل معلولیت یا ناتوانی جســمی حرکتی از اینترنت استفاده نمیکنند. نتایج این طرح نشان میدهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشــور ۴۶ درصد اســت و در این میان ۷۷ درصد خانوار شــهری و ۷۵ درصد خانوار روستایی در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.