ردیابیعالئ­محیاتیباسن­سورپوستی

Iran Newspaper - - News - علیرضا احمدی

امروزه فناوریهای پوشیدنی بازار بزرگی را در دست دارند چراکه از این قابلیت میتوان برای حفظ تناسب اندام، کمک به شناسایی بیماریها و همچنین مراحل درمانی مختلف، آموزش، ورزش ...و بهره گرفت. یکیازفناور­یهایپوشیدن­یمحبوب،سنسورهایهو­شمندیهستند­کهرویپوستم­یچسبند و میتوانند عالئم حیاتی بدن را ردیابی کنند. سال گذشته دانشمندان دانشگاه استنفورد یک سنسور پوست طراحی کردند که سایر عالئم حیاتی را نیز میتواند ردیابی کند. سنسور Body Net که فعالً مرحله آزمایشــی را میگذراند، کامالً به پوست میچسبد و هیچ حساسیتی هم ایجاد نمیکند. این سنسور از قابلیت RFID که مربوط به امواج رادیویی است، بهره میگیرد و بهمچوشکمکا­ربرچسبانده­میشودتابتو­اندازطریقپ­وست،بهطورکامالًدقیقمیزانض­ربان قلــب و نحــوه تنفــس را اندازهگیری کند. این سنســورها را میتوان به بازو یا زانــوی کاربران نیز متصل کرد تا با اندازهگیری میزان کشش پوست و نحوه انقباض و انبساط ماهیچهها، حرکات بخشهای مختلف بدن را ردیابی کند.اطالعات سنسورهای ‪Body Net‬ با استفاده از سیستمی خاص جمعآوری شده و اطالعات حیاتیکاربر­ازطریقبلوت­وثبهنزدیکت­رینکامپیوت­ر،تلفنهوشمند­یاتبلتارسا­لمیشود.همچنینباید­گفتکهدرطرا­حیاین فناوری پوشیدنی از باتری استفاده نشده و همان امواج رادیویی، انرژی مورد نیاز سنسور را نیز تأمین میکنند. این سنسور قرار است در بافت پارچههایی خاص به کار برود و پس از دوخت لباسهای ویژه و تنگ، اطالعاتی همچون میزان دمای بدن، اختالالت قلب یا اختالالت خواب را شناسایی کند. این سنسور را میتوان در دوخت لباسهای ویژه ورزشکاران حرفهای نیز به کار برد.

خبرنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.