اعتراض به سگ کشی

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فرد خبرنگار

همه ماجرا از انتشــار یک فیلم چند دقیقهای از کشــتار دردناک و دلخراش ســگهای ولگرد شــروع شــد، چند نفر از بازیگران مشــهور ســینما جــزو اولین کســانی بودنــد که با انتشــار ایــن فیلم، صــدای انجمنهــا و حامیــان حقــوق حیوانات را بلنــد کردند. محتوای فیلم اخیــر کــه عــدهای آن را منتســب به دو ســال قبــل و برخــی جدیــد میداننــد، آنقدر تکاندهنده و آزاردهنده اســت که شــاید نتــوان آن را در نوشــتار توصیــف کرد. فیلــم اما در همــان لحظات اولیه بــا واکنش تنــد کاربران فضــای مجازی و شــبکههای اجتماعــی روبــهرو شــد. خیلیهــا آن را بازنشــر دادنــد و عدهای شــروع کردند به راهاندازی کمپینهای حمایــت از حقوق حیوانــات. لحظهای بعــد، ولــی ایــن اینســتاگر­ام بــود که به خاطر محتوای خشــونت آمیز، فیلم را از صفحههای عمومی غیرقابل پخش کــرد. ایــن موضوع امــا موجب نشــد تا موضــوع فرامــوش شــود و واکنشهای توئیتــری همچنــان ادامــه یافت. ســید عبــاس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی جــزو کســانی بــود کــه در ایــن ماجــرا ســکوت نکــرد و در توئیتــی بــا واکنــش جالــب توجــه اینطور نوشــت: «مباد بهنگام جمــع زکات از حیوانات، شــب هنگام به آغلشــان برویــد! مباد میــان مــادران و بچههایشــا­ن جدایــی بیفکنید! مباد.. رعایت حقوق حیوانات دســتورنام­ه حکومت علوی بــود. آن را دلمشــغولی مرفهان بــیدرد ندانیم.» پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران هــم کــه از همان زمانهــای اولیه رســانهای شــدن ماجرا، دســتور برخــورد قاطع با خاطیــان را داده بــود، در توئیتــر خــود نوشــت: «ضمــن احتــرام بــه نگرانــی دلســوزان حقــوق حیوانات، بر اســاس مبانــی انســانی و دینــی، احتــرام بــه همــه مخلوقــات خــدا و توأمــان توجــه بــه بهداشــت و امنیت شــهروندان را از وظایف مجموعه شــهرداری میدانم. از لحظــه اطــاع از تخلف پیمانــکار در سیر قانونی ساماندهی حیوانات دارای بیماریهــا­ی خطرنــاک، فــارغ از زمان وقــوع آن، دســتور دادم پیگیــری الزم برای تکرار نشــدن آن به جدیت دنبال شود.» پیش از او غام محمدی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری هم گفته بود کــه این فیلمها مربوط به دو ســال قبل اســت و پیمانــکار خاطــی و همچنیــن یکــی از معاونیــن شــرکت ســاماندهی مشــاغل نیــز در این زمینه عزل شــده و بــا پیمانــکار خاطی نیز فســخ قــرارداد شــده اســت.» ادعای تمدید قــرارداد با پیمانــکار خاطی با مبلغ یــک میلیارد و 170 میلیــون تومــان مــوج جدیدی از انتقــادات را در فضــای مجــازی بــه راه انداخــت. تا روز دوشــنبه کــه جمعی از مــردم و حامیــان حقــوق حیوانــات بــا تجمــع مقابــل ســاختمان شــهرداری تهران به عملکرد پیمانکار شــهرداری، اعتراض کرده و خواستار تصویب قانون حمایت از حیوانات شدند. اعتراضی که در نیمههای راه به خشــونت کشــیده و موجب بازداشــت عدهای از معترضان شــد. این موضوع اما از ســوی مسئوالن بیپاســخ نمانــد. شــهرداری تهــران کــه از ابتــدای ماجــرا بــه جــای تکذیب یــا موضــع منفعانــه، موضعگیــری صریحی درباره این اتفاق داشــت، قول داد کــه پیگیرآزادی بازداشــت شــدگان شــود. یکی از مسئوالن اســتاندار­ی هم یــک روز بعــد اعــام کــرد کــه «پرونده افراد بازداشتشــ­ده در دست رسیدگی اســت و امیدواریــ­م امروز (چهارشــنبه) آزاد شــوند و جــای نگرانــی نیســت.» ماجرای این فیلم البته تازگی نداشت. ســالها پیــش هم ایــن اتفاق بــه کرات درشــهرهای مختلف کشــور افتاده بود. ماجرای جمعآوری ســگهای ولگرد از سطح شهر، همیشه یکی از گرههای کور دعــوا میان شــهرداریه­ا و انجمنهای فعــال و حامــی حقــوق حیوانــات بود. ایــن بار امــا اعضای شــورای پنجم قول دادهانــد تا انتهــا پیگیر تعییــن تکلیف مقصران این فاجعه باشند. علی اعطا، ســخنگوی شــورای شــهر تهران هم در همیــن زمینــه گفتــه اســت کــه انتظــار مــیرود شــهرداری تهــران بــا توجــه به حساسیت موضوع و مسائل پیش آمده در اســرع وقت نســبت به بررسی دقیق ماجــرا و گــزارش جزئیــات موضــوع به شــهروندان و نماینــدگا­ن آنان در شــورا اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.