ما قهرمانیم!

گزارش «ایران» از وضعیت 5 تیم مدعی لیگ برتر نوزدهم

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

باز هم هیجان، شور، انرژی، حاشیه، اشک، لبخند و احتمــاالً اعتراض؛ این یعنی آغاز دوبــاره فوتبال باشــگاهی. تنور مســابقات باشگاهی فوتبال ایران یکبار دیگر با شروع نوزدهمیــن دوره رقابتهــای لیــگ برتر، داغ خواهــد شــد. لیــگ برتــر هجدهم 6۲ اردیبهشــت ســال جاری به پایان رســید و حاال پــس از 8۹ روز (پنجشــنبه 31 مرداد) دوره جدیــد آن ازســر گرفتــه خواهد شــد. لیــگ برتــر هجدهم چنــد مدعــی اصلی داشــت و پرسپولیس، ســپاهان، استقالل، پدیــده و تراکتور، 5 تیمی بودند که تا هفته پایانــی رقابــت فشــردهای بــر ســر کســب عنــوان قهرمانی داشــتند ولــی در نهایت سرخپوشانپا­یتختبرایسو­مینبارپیاپ­ی بــا ســرمربیگر­ی برانکو جــام را باالی ســر بردند. بررســی وضعیت فنــی و تغییرات تیمها، نقل و انتقالت و نکات آماری، مؤید آن است که احتماالً امسال هم این تیمها پنــج ضلعــی مدعیــان اصلی را تشــکیل خواهندداد. ■ پرســپولیس؛ ســرمربی جدیــد بــا حفظ استخوانبند­ی پــس از کــش و قوسهــای فــراوان، برانکــو از ایــن تیــم جــدا شــد و گابریــل کالــدرون ۹5 ســاله هدایــت پرســپولیس را برعهــده گرفت. ســرمربی آرژانتینی ۶ سال از برانکو جوانتــر اســت. او قبــراق و ســرحال در تمرینات تیمش شــرکت میکند و امیدوار استکهازعنو­انقهرمانید­فاعکند.قرمزها برای فصــل جدید، تقریباً اســتخوانب­ندی خــود را حفظ کردهاند و بازیکنی نبوده که او را بخواهند ولی از دست داده باشند. ■ سپاهان؛قلعهنوییبه­دنبالقهرما­نی ســپاهان در ایــن فصل هم جــزو تیمهای اصلی مدعــی قهرمانی به نظر میرســد. امیــر قلعهنویــی ســرمربی ایــن تیم لیگ هجدهــم را همــواره بــا رد کــردن ادعــای قهرمانــی بــه پایان بــرد امــا در این فصل قطعــاً از او انتظــار قهرمانی وجــود دارد و این کار او را ســخت خواهد کرد. زردپوشان اصفهانــی کــه در ایــن فصل آســیایی هم هستند،مانندفصلگذ­شتهتیمیپرس­تاره دراختیاردا­رند.آنهااستنلی­کیروشآقای گل برزیلــی خود را حفظ و روی او حســاب ویژهای باز کردهاند. ■ استقالل؛پوستاندازی­برایطلسمشک­نی اســتقاللی­ها برای فصل جدید سراغ یک نــام بزرگ رفتنــد و آندرهآ اســتراماچ­ونی، ســرمربی ســابق اینترمیالن را به خدمت گرفتند. مربی 3۴ ســاله ایتالیایی 6۲ سال از شــفر جوانتــر اســت و از جوانتریــن مربیــان حــال حاضر لیــگ برتر به شــمار میآیــد. او بــه فوتبــال ایران آمده تا شــاید بــا موفقیتهای بزرگ دوبــاره رؤیاهایش را در اروپــا جســتوجو کنــد. ضمــن اینکه استقاللیها هم امیدوارند با استراماچون­ی و پوســتاندا­زیای که داشــتهاند، طلســم 6 فصــل قهرمــان نشدنشــان در لیــگ برتر شکسته شود. اســتقالل در این فصل تغییــرات زیــادی داشــته و اســتراماچ­ونی بازیکنــان دیگــری را هــم میخواســت که جــذب نشــدند و کار تــا تهدید بــه جدایی هم پیش رفت ولی اســترا در جمع آبیها ماندنی شــد. یکــی از بازیکنانــ­ی که با نظر استرا آمد، دیاباته است که فصل قبل هم 10 گل در لیــگ امارات زد و پیش از آن با 8 گل در 11 بازی سری A، آمار فوقالعادها­ی داشــت. اگــر دیاباتــه همیــن رونــد را در استقاللهما­دامهدهد،میتواندبهی­کیاز ستارههایای­نفصلتبدیلش­ود. ■ شهرخودرو؛نامجدید،درخششدوبار­ه مشــهدیها کــه تــا فصــل گذشــته بــا نــام «پدیــده» در مســابقات شــرکت میکردند، این فصل نام خود را به «شــهر خــودرو» تغییــر دادهاند. شــاگردان یحیی گلمحمدی که فصل گذشــته درخشــش بســیار خوبی داشتند و آسیایی شدند، این فصــل هم مربی خــود را (که پرســپولیس پیــش از کالــدرون خواهــان جذبــش بود) روی نیمکت میبینند. شهر خودرو فصل پیش، مشکالت زیادی درون دروازه داشت امــا حاال ســیدمهدی رحمتــی را به عنوان یــک خریــد بــزرگ بــه خدمت گرفتــه که میتواند خیال گلمحمدی را از این حیث راحتکند. ■ دنیزلی؛ناجیترکیها­یآذریها سرخپوشــان تبریــزی کــه فصــل گذشــته تغییراتزیا­دیروینیمکت­خودداشتند، این فصل به ســراغ یک نام آشنا رفتهاند. اگرچه مصطفی دنیزلی ۹6 سال سن دارد ولی تراکتور امیدوار اســت با این ســرمربی ترکیــهای اولیــن قهرمانــی خــود در لیــگ برتر را جشن بگیرد. این تیم محمدرشید مظاهــری را جــذب کــرده تــا جایگزیــن محسن فروزان شــود؛ دروازهبانی که اواخر فصل گذشــته بــا او دچــار چالش شــدند. این تیــم کاپیتانهای تیم ملی (مســعود شــجاعی، اشــکان دژاگــه و احســان حــاج صفی) را هم حفظ کــرده تا با حضور آنها بهموفقیتام­یدوارترباش­د.

پرسپولیس

تراکتور

استقالل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.