در صفحات «ایران جمعه» بخوانید:

Iran Newspaper - - صفحه اول -

پرونده یک موضوع: حریم شخصی

حریم شخصی چیست؟ آیا چهرههای معروف حریم شخصی دارند؟ ستارهها چطور میتوانند حریم شخصی خود را حفظ کنند؟ ایرانیان از چه زمانی به زندگی خصوصی ستارگان ورود کردند؟ میل گریزناپذیر اشتراکگذار­ی از کجا میآید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.