بهترینسنار­یو؛بیداریطرفه­ایبرجام در برابر تهدید امریکا است

Iran Newspaper - - News -

وزیــر امــور خارجه کشــورمان که بــرای رایزنی بــا مقامات ســه کشــور فنالند، ســوئد و نروژ بــه منطقه اســکاندین­اوی ســفر کــرده اســت، در ســفر دو روزه بــه دومیــن مقصــد اروپایــیا­ش با مقامات اســتکهلم از جملــه وزرای امور خارجــه و تجارت و نیز نخســت وزیر و رئیس مجلس ســوئد دیدار و درباره ضرورت تســریع در اجرای ساز و کار اینستکس، امنیت منطقه خلیج فارس و اوضاع کنونی در یمن و افغانستان گفتوگو کرد.

گفتوگوهایـ­ـی کــه «مارگــوت والســتروم» وزیــر امــور خارجه ســوئد آن را صریــح و ســازنده توصیــف کرد و با بیــان اینکه این مذاکرات بر مســائل منطقــهای از جمله یمــن و خلیج فارس و همچنیــن برجام معطوف بود، نوشت: «مذاکره در زمان تردید، ضرورت دارد.»

عــالوه بــر ایــن دیدارها اما این ســخنرانی روز نخســت ظریــف در جمع ایرانیــان مقیــم ســوئد و ســخنرانی دیروزش در مؤسســه تحقیقــات صلح بینالمللــ­ی اســتکهلم (ســیپری) بــود کــه محــل طــرح دیدگاههــا­ی ایران در مــورد موضوعاتــی همچــون ضــرورت حمایت اروپــا از برجــام و اجرای اینســتکس بــا مراعــات شــروط ضــروری آن و نیــز جایگاهــی بــرای تحلیل مسائل منطقه و راهکارهای ایران برای امنیت منطقهای قرار گرفت.

وزیــر امــور خارجه در ســیپری بــا بیــان اینکه امــروز تحــوالت امنیتی در افغانســتا­ن و ســوریه، اروپا و همه جهــان را تحت تأثیر قــرار میدهد و این نشان میدهد که چندجانبهگر­ایی انتخاب نیست بلکه الزام است، گفت: به دســت آوردن امنیت در دنیا به تنهایی کافی نیست بلکه نیازمند همکاری همه کشــورهای دنیا اســت. وزیر خارجــه افزود: زمانی که کشــوری بخواهد به قیمت ناامنی دیگران در امنیت بماند، با غافلگیریها­ی ناخوشــاین­دی مواجــه میشــود، نمونه آن امریکا اســت که بــا بودجه سرســامآور نظامی، نتوانسته امنیت شهروندان خود را تأمین کند.

ظریف ســپس بــه پایبندی ایــران به تعهداتش براســاس برجام اشــاره کــرد و گفــت: ما به آنچــه پذیرفته بودیــم عمل کردیم اما به نظر میرســد که طرف مقابل میخواهد مسائلی را به ما دیکته کند در حالی که در متن برجام به آن مســائل اشاره شــده و به صراحت بیان شده است و هیچ چیز ناگفتهای در توافق وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر عالقهمندی برای توافــق جدید با ترامپ، گفت: «توافق هســتهای با چشــم باز حاصل شــده اســت. ما چون پیشبینی کرده بودیم توافق از سوی یکی از طرفها نقض شود، سازوکاری در چارچوب برجام در نظر گرفته شد. با امریکا در این باره ســاعتها مذاکره کردیم. ما از برجام خارج نشــدیم و در چارچوب برجام عمــل کردهایم.» او با اشــاره به گام ســوم کاهش تعهــدات برجامی گفت: «ایــن گام قطعاً محکمتر از گامهای قبلی خواهد بود. ما گزینههای خود را به اروپا اعالم کردهایم.»

ظریــف در ادامــه به تعهــدات برجامی اروپا اشــاره کرد و گفــت: اروپا ۱۱ تعهد در زمینه خرید نفت ایران، ســرمایهگذ­اری در ایران و انجام تبادالت مالی و بانکی... داده اســت و تعهد داده روابط تجاری را عادی ســازی کند و از اروپا میخواهیم به تعهدات خود عمل کند. او گفت: «بهترین ســناریو برای جهان، بازگشت ترامپ به برجام نیست، بلکه بیدار شدن طرفهای دیگر برجام از این تهدید است.»

وزیر امور خارجه در پاســخ به سؤالی درباره وضعیت حقوق بشر و زنان در ایــران گفــت: «مــا کشــوری در منطقه هســتیم کــه به مردم خــود متکی هســتیم. شــما مدعی هســتید مردم خود را تحت فشــار قرار میدهیم؛ در حالــی کــه در هــر انتخاباتــ­ی شــاهد مشــارکت ۰۷ درصدی مردم هســتیم. آنهــا مجبور نیســتند در انتخابات شــرکت کنند، ولی از کشورشــان حمایت میکنند.»

او با اشــاره به ســفرای کرد و اهل سنتی که از ســوی وزارت خارجه تحت مدیریت او به کشــورهای محل مأموریتشــ­ان فرستاده شــدهاند، گفت که سفیر بعدی ایران در فنالند یک زن خواهد بود.

ظریــف درباره «احمدرضا جاللی» که اطالعات دانشــمندا­ن هســتهای را در اختیار موســاد قرار داده اســت، با اشــاره به ترور دانشــمندا­ن هستهای ایــران گفــت: اطالعاتی که این شــخص در اختیار ســرویسهای جاسوســی قــرار داد، باعــث شــهادت افراد بیگناهی شــد. با خانــواده این افــراد دیدار کــردم، دختــر شــهید رضایینژاد دختر کوچکــی بود وقتی مــن از مذاکرات بازگشــتم و به اســتقبال من آمــد. این یک جنایت بزرگ بــود که نمیتواند بدون مجازات بماند.

یان الیاسون، رئیس هیأت مدیریه مؤسسه سیپری نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت برجام عنوان کرد: نیاز است این توافق حفظ شود و من در این خصوص دو بار به ایران ســفر کردم. مــن از عدم اجرای تعهدات اروپا متأســفم و معتقدم اینســتکس به عنــوان راه حلی برای ایــن موضوع باید عملیاتــی شــود. وی ادامــه داد: در دنیــای امروز پیــروزی از طریق اقدامات نظامی حاصل نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.