برش

Iran Newspaper - - News -

قوه مجریه میانــدار و عهده دار وظیفه ســنگین اداره کشور اســت. همه باید به این واقعیت توجه کنند البته مســئوالن دولتــی نیز باید صبــر و تحمل خود را افزایــش دهند و برای کوچکترین موضوع یا مشکلی، بیتابی نکنند

دو ســال باقیمانــد­ه از دوران دولــت، مدت زمــان کمی نیســت و باید به دور از گرفتار شدن در برخی آفات، مسائل مهم کشــور را «اولویت بنــدی» و اولویتها را یک به یک پیگیری کرد

بهتریــن مقابله با این دشــمنیها، رونق تولید اســت که به فضل الهی در ایــن زمینه حرکتی در بخشهای مختلف دیده میشــود که به نوبه خود نشــان دهنــده ظرفیتهای

بالقوه در سراسر کشور است، بنابراین مسئوالن باید تولید داخلی را اساس کار قرار دهند

بایــد بــه بخشهــای پیشــران نظیر مســکن، کشــاورزی، خــودرو، لــوازم خانگــی و همچنیــن اقتصــاد دانشبنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها میتواند بخشهــای مختلــف دیگر را بــه حرکــت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند

ما معتقد به بســتن فضای فرهنگی کشــور نیســتیم اما با ولنگاری فرهنگی بهشدت مخالفیم

حجاب یک حکم شرعی و یک مسأله قانونی است و در این زمینه باید در درجه اول دستگاههای دولتی و حکومتی و مدیران آنها مراقبت کنند تا براساس قانون عمل شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.