روانچی: ایران در تضمین امنیت ناوبری دریایی در منطقه مصمم است

Iran Newspaper - - News -

مجیــد تخــت روانچــی، نماینــده دائــم کشــورمان در ســازمان ملــل متحــد که در نشست عصر سهشنبه شورای امنیت این سازمان حضور داشت، در سخنان خود بر نقطه مقابل تالش امریکا برای تبلیغ ایران هراسی تأکید کرد.

او در ســخنانی اصلیتریــن و طوالنیتریـ­ـن منازعــه خاورمیانــ­ه را مســأله فلســطین عنــوان کــرد و بــا محکوم به شکســت دانســتن پروژه «معامله قرن» ادامــه داد: «یکی از ریشــههای اصلــی بیثباتــی و ناامنی در منطقه حســاس ما حضور نظامی امریکا از طریق اســتقرار بیــش از 0۷ هزار نیرو در سراســر خاورمیانه، شــامل حضور نظامی فعــال در همه کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، جز ایران اســت.» روانچی حفظ امنیت خلیج فارس را وظیفه کشــورهای ســاحلی آن دانســت و گفــت: «دخالــت نیروهــای خارجــی در ایــن آبراه راهبــردی، بیثبــات کننــده و ناپذیرفتنـ­ـی اســت.» او با بیان اینکه عالوه بر خــروج غیرقانونی امریکا از برجام، یکی دیگر از دالیل بی ثباتی خاورمیانه، سرازیر شدن بی رویه سالحهای امریکایی به این منطقه است، گفت: «ما نباید ماهیت و آثار بیثبات کننده راهبرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» امریکا از طریق اختالف افکنی دائمی بین کشورهای منطقه را نادیده بگیریم. اظهارات ایران هراسانه توسط مقامات امریکایی نیز با همین هدف انجام میشود.»

روانچی با تأکید بر اینکه امریکا برای توجیه سیاستهای خود در منطقه، اتهامات ساختگی علیه ایران منتشر میکند؛ هرگونــه تالش بــرای محروم کــردن یــا نادیده گرفتــن ایران در منطقــه را امــری توهمــی و محکوم به شکســت دانســت و تصریــح کــرد: «ایــران به عنــوان کشــور دارای طوالنیترین ســواحل در خلیج فــارس و دریــای عمان، مصمم اســت تا ایمنــی و امنیت ناوبری دریایی در این منطقه، بویژه در تنگه هرمــز را تضمین کند.» نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحدافزود:«دخالتنیروه­ایخارجیدرا­ینآبراهراه­بردی، به هر بهانهای که باشــد، بیثبات کننده و در نتیجه غیرقابل قبول اســت. هر تالشی برای ایجاد ائتالفهای تصنعی برای امنیت ناوبری در این منطقه با شکست روبهرو خواهد شد.» تختروانچی درعینحالرا­هبردهایپیش­نهادیایران­برای افزایــش ثبــات و آرامش منطقــه را مطرح و اظهــار کرد: «ما معتقدیم کشورهای ساحلی مسئولیت امنیت خلیج فارس را برعهــده دارنــد. ایــن پایــه ابتــکار مــا بــرای ایجــاد مجمع گفتوگوهای منطقهای است که در راستای بند ۸ قطعنامه ۸۹۵ اســت. برای تحقق چنین هــدف بزرگی، ما به رایزنی با برادرانمان در منطقه ادامه خواهیم داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.