اعتراضبهرأ­یپروندهقتل­علیرضاشیرم­حمدعلی

Iran Newspaper - - News -

شــنیدیم که،وکیل خانــواده مرحوم علیرضا شــیرمحمدع­لی، زندانی سیاســی کــه اوایــل خردادماه در زنــدان فشــافویه به قتل رســید، میگوید بــه رأی دادگاه اعتراض شــده و اظهار امیدواری میکنــد عالوه بر عامالن قتــل، مقصــران نیز محکــوم شــوند. یکم مردادماه امســال غالمحســین اســماعیلی، ســخنگوی قــوه قضائیه اعالم کــرد متهم ردیــف اول در قتل علیرضا شیرمحمدعلی به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثر در قتل محکوم شده است. ایــن مقــام قضایــی همچنیــن حکــم متهــم ردیــف دوم پرونــده را ۵۲ ســال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرمؤثــر در قتل عنوان کرد. حاال محمدهادی عرفانیان کاســب به ایرنا میگوید روز شــنبه به رأی دادگاه اعتــراض زده اســت. او توضیــح میدهد: یک بحث مــا موضوع قاتالن بود و دیگری مقصران این حادثه فجیع. یعنی کســانی که با قصورشان ایــن فرصــت را بــه آن دو زندانی دادند کــه آقای شــیرمحمدع­لی را به قتل برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.