عارف: گفتمان اصالحات ظرفیت جبران اشتباه را دارد

Iran Newspaper - - News -

محمدرضــــ­ــــــا عــارف، رئیــس فراکســیون امیــد رمــز موفقیــت گفتمــان اصالحــات را انســجام و همبســتگی دانســت و گفــت: بــه نظــر میرســد مأموریــت عــدهای محــدود در داخل جریــان اصالحــات شــکاف انداختــن در داخــل ایــن جریــان اســت از همــه فعــاالن اصالحطلــب درخواســت میکنم به خاطر حفظ گفتمان اصیل اصالحطلبــ­ی، از طــرح مطالبــی کــه باعــث ایجــاد دودســتگی در خانواده اصالحات میشود، پرهیز کنند.

بــه گــزارش ایرنــا، عــارف در دیدارهای جداگانه با فعاالن سیاســی اصالحطلب اســتان تهــران و مرکزی بــا تبریــک دهــه والیــت و قدردانی از مســئولیتپ­ذیری مردم در مشــارکت چشــمگیر در انتخابات گذشــته و رأی بــه گفتمــان اصالحــات، گفــت: اگــر بخواهیم مســیری کــه آغــاز کردیم را ادامــه دهیــم هیچ راهی جــز وحدت، انســجام و کوتاه آمدن از منافع فردی و گروهــی نداریــم. وی در ادامه افزود: معتقــدم راهــی کــه از ســال ۲۹ آغــاز کردیــم، راه درســتی بــوده و مــردم نیــز همراهــی خوبــی در این مســیر با گفتمــان اصالحــات داشــتند و رأی معناداری که به آقای روحانی دادند، بر اساس حمایت جریان اصالحات از وی بود. نماینــده تهران در مجلس با بیان اینکه برخی هجمهها در ظاهر به یک فرد خاص اســت ولــی در نهایت گفتمــان اصالحــات را نشــانه گرفتــه است، خاطرنشان کرد: ویژگی گفتمان اصالحات سیالیت و درجا نزدن است بــه همیــن دلیــل از صحنــه تحــوالت سیاســی کشــور هیــچ گاه نمیتوانیــ­م کنــار بکشــیم. مــردم شــاید از رفتــار اصالحطلبان گالیه داشــته باشــند اما عمیقاً بــه گفتمان اصالحــات اعتقاد دارنــد. عــارف بــا بیــان اینکــه بعــد از تشکیل فراکسیون امید حمالت علیه این فراکســیون آغاز شــد اما مردم در انتخابات شــوراها مجــدداً به گفتمان اصالحــات رأی دادنــد، تصریــح کرد: جریــان اصالحــات ظرفیــت جبــران اشتباه را دارد و اگر در گذشته بر اساس مصلحــت اندیشــیها، محدودیتها و پذیــرش توصیــه افــراد کســانی در لیســتهای انتخاباتی قرار گرفتند که در موقعیتهای حســاس از پشت به ما خنجر زدند، مطمئنــاً در انتخابات پیش رو به گونه دیگری عمل خواهیم کرد. رئیس فراکسیون امید مجلس با اشــاره به ویژگــی صلحطلبــی جریان اصالحات، گفت: جریان اصالحطلب همیشــه منــادی صلــح بــوده و هــر زمان این جریــان در حاکمیت حضور داشــته، در عرصه بینالملل با دست برتــر و اقتــدار در مقابــل ابرقدرتهــ­ا مذاکــره کرده اســت. ایــده گفتوگوی تمدنها نیز از موضع اقتدار جمهوری اســالمی ایــران مطــرح شــده بــود. در داخل کشــور هــم اصالحطلبــ­ان ایده گفتوگــوی ملــی را مطــرح کردند که هم اکنون با دوســتان و رقبای خود در حال گفت و گــو و مذاکره برای عبور از چالشهای کشور هستیم.

مرتضــی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری هم از تدوین مدل انتخاباتی تشــکل متبوع خود برای ایجاد ائتالف در جریــان اصولگرایــ­ی خبــر داد. آقاتهرانی در حســاب رســمی خود در توئیتر نوشــت: «به لطف الهی پس از نشســتهای متعدد مدل پیشنهادی ائتــالف جریــان انقالبی، در جلســات شــورای مرکزی پایداری تدوین شــده کــه توســط ســخنگوی جبهــه پایداری اعالن خواهد شد.»

امیــر محبیــان، از تئوریســین­های سیاســی اصولگــرا هــم در بخشــی از گفتوگوی خود بــا خبرآنالین درباره وحدت جریان اصولگرا گفت: مشکل من این اســت کــه جریــان اصولگرای ما که نســبت به آن تعلق خاطر دارم و آن را قبــول دارم، متأســفانه پیروزی بــر رقیب برایش اصالت یافته اســت. ببینید مهم این است که شما وقتی که به قدرت رسیدید، میتوانید گرهای از کار مــردم باز کنید یا خیر، وگرنه تمام اعتبــار خود را قمار میکنید بر افرادی که هیچ توانایی خاصی ندارند. فرض کنیــم شــما وارد اتاقــی میشــوید و میگوینــد که اینها دارنــد درخصوص شــما تصمیــم میگیرنــد و تصمیــم دارنــد کــه شــما را در دره بیندازنــد و همه هم با هــم وحدت دارند. آیا این وحــدت بــرای شــما مطلوب اســت؟ محبیان افــزود: من وقتــی از اصولگرا صحبت میکنم، منظورم کسی است که بر اســاس یک ســری اصول زندگی میکنــد و اصــول بــر شــخص اصالت دارد؛ یعنــی وقتــی مــا اصلــی داریــم مبتنــی بــر اینکــه حــق باید بر کرســی بنشــیند، نه آن کسی که لزوماً من فکر میکنــم، ســبب میشــود کــه اگر یک اصولگرا خطایی مرتکب شود که حق نباشــد، من آن را محکوم کنم و اگر در جایــی حق با اصالحطلب بــود، آن را تأیید کنم. این چیزی اســت که اسالم به من یاد میدهد.

محمدعلــی رامیــن کــه در دولــت دهــم معاونــت مطبوعاتــی و اطالعرســا­نی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی را برعهده داشت، در بخشــی از گفتوگــوی خود بــا فارس پیشــنهاد داده که باید تمام داوطلبان نمایندگــی مجلــس، بعــد از تأییــد صالحیــت عمومــی توســط شــورای نگهبــان، برای تأییــد و معرفی نهایی به مــردم، در یک «آزمون سراســری» نسبت به تعیین میزان شناخت خود از «قوانیــن جاری و اســناد باالدســتی نظــام» و راهکارهــا­ی اصالحــی خود شرکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.