دستخطادعای­یصدام دربارهشهید­تندگویان

Iran Newspaper - - News -

«رغد صدام حسین» دختر بزرگ دیکتاتور پیشین حاکم بر عراق بعد از قریب سه دهه با انتشار دستنوشتهای از صدام، پرونده شهید «محمدجواد تندگویان» وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران که بر اثر شکنجههای رژیم بعث در زندانهای عراق به شهادت رسیده بود، را دوباره گشود. به گزارش ایرنا، دختر دیکتاتور پیشین عراق مدعی شــده اســت که پدرش دســتور داده بود که با شــهید تندگویان در اسارت رفتار مناســب شــود و از تحت فشار گذاشــتن و بازجوییهای مکرر نیروهای امنیتی عــراق بــا او جلوگیــری کــرده است. این دستنوشته مربوط به تاریخ 4۲ دسامبر ۲۸ است 3( دیماه )61 است که در آن صدام دســتور داده است: «با وزیر نفت ایرانی اســیر شــده، رفتــار خوبــی شــده و تمامــی نیازهایــش از جملــه تمــاس بــا خانوادهاش فراهم شــود و هرگز نباید به طور مستمر از او بازجویی کرد... باید همه اینها متوقــف شــوند و هر مــاه یک گزارش در این خصوص برای من ارسال شود»

رغــد بــا انتشــار اصــل دستنوشــته، کوشــیده اســت که چهــره جنایتــکار دیکتاتور پیشــین عــراق را بیگنــاه جلــوه دهــد در حالــی کــه در خاطرات مربوط به ســال ۹6 آیتاهلل «اکبر هاشــمی رفسنجانی» آمده است که «عراقیها از طریق صلیب ســرخ جهانی در ســال ۸6 به او اطالع دادند که شهید تندگویان در حین اسارت فوت کرده است.» دستنوشته صدام متعلق به آغاز اسارت شهید تندگویان است اما رغد درباره شکنجههایی که شهید وزارت نفت جمهوری اســالمی ایران بعــد از این تاریخ با آن در زنــدان عراق مواجه شد، توضیحی نداده است و انتظار نمیرود که او درباره این جنایت و همچنین جنایتهــای رژیم بعث در حق ملت ایران، عراق و کویت توضیح دهد. رغد بــه عنوان یکی از چهرههای باقی مانــده از حزب منحله بعث در حال حاضر در اردن به ســر میبرد و دولت عراق تاکنون بارها از «امان» خواســته است که او را به اتهام حمایت و مدیریت گروههای تروریستی در عراق تحویل دهد اما دولت اردن تاکنون به بهانههای مختلف از این کار خودداری کرده است. شهید تندگویان از معدود شــهدای جنگ تحمیلی اســت که روی سنگ قبر او تاریخ شهادت حک نشده است زیرا پیکر مطهر این شهید در جریان تبادل اسرا بین دو کشور در سال 0۷ تحویل جمهوری اسالمی ایران شد و هنوز به درستی تاریخ دقیق شهادت این شهید مشخص نیست. او در آبان ماه ۹5 در حالی که یک ماه از وزارتش میگذشــت، برای بازدید از پاالیشــگا­ه آبادان عازم جنوب کشور شد ولی در جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای عراقی درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.