هراسواشنگت­نازشمارشمع­کوسپایانتح­ریمهایتسلی­حاتیایران

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیــــــــ­ــــاسی/ اواســــــ­ــــــط مــرداد بـــــــود کــه رئـــــــی­س جمهوری کشــورمان در سخنانی با اشاره بــه دســتاورده­ای برجــام بــرای ایــران یــادآور شــد که در صــورت تــداوم برجام ایــران میتواند به بــازار جهانــی تجارت اســلحه وارد شــود و بــه خریــد و فــروش اســلحه بپــردازد. این ســخن اگــر چه در داخل کشــور مانع ادامه یافتن انتقادات مخالفــان برجام نبــود اما در واقع اشــاره بــه واقعیتــی بــود که ایــن روزهــا به یکی از نگرانیهــا­ی اصلــی دولــت امریــکا و متحدان معدودش تبدیل شــده اســت. زیرا بــر اســاس قطعنامه 13۲۲ شــورای امنیت در صــورت برقرار مانــدن برجام تحریمهــای پنــج ســاله تســلیحاتی کــه ســازمان ملــل علیــه ایــران وضــع کرده بود در ســال 0۲0۲ میــالدی پایان خواهد یافــت. ایــن همــان موضوعی اســت که ســبب شــده تکاپــوی امریکا بــرای به کار گرفتــن ابزارهــای تحریمی بــرای ناگزیر کــردن ایران به خــروج از برجــام و ایجاد یــک جبهه بین المللی علیه کشــورمان مضاعــف شــود. در راســتای همیــن تالشها «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه امریــکا نگرانیهــا­ی خــود را بــه جلســه سهشنبه شورای امنیت سازمان ملل برد و با تکرار ادعاهایی علیــه ایران درباره به پایــان رســیدن تحریم تســلیحاتی ایران و حمایت از کشــتیهای حامل ســوخت ایران هشدار داد. حاال وزارت امور خارجه امریــکا بــا انتشــار شــمارش معکــوس بــرای پایــان تحریم تســلیحاتی ایــران و ممنوعیتسفر­سرلشکرقاسم­سلیمانی فرمانــده ســپاه قــدس کــه در نهایــت جسارت آن را «شمارش معکوس ترور» نامیــده قصــد دارد تــا نوعــی وحشــت از ایــران رهــا شــده از تحریم تســلیحاتی را تبلیغ کند. بر این اساس «برایان هوک» نماینــده ویــژه امریــکا در امور ایــران نیز کــه پمپئــو را در نشســت شــورای امنیت همراهیمیکر­دبااعترافب­هاینکهتواف­ق هستهای ایران با قطعنامه 13۲۲ شورای امنیت ســازمان ملل متحد پیونــد دارد، گفت:پایانیافتن­برخیمحدودی­تهای این قطعنامه در سال آینده و سال 3۲0۲ نگــران کننده اســت. او با یــادآوری اینکه قطعنامه 13۲۲ در اکتبر 0۲0۲ به تحریم تســلیحاتی علیه ایران پایان میدهد که جزئی از توافق هســتهای بــا ایران بود، به پایان تحریم مســافرتی 3۲ مقام ایرانی از جمله قاســم ســلیمانی فرمانده سپاه قــدس در ســال 0۲0۲ اشــاره و تأکید کرد: «مهم اســت جامعه بینالمللــ­ی درک کندمحدودیت­هایتوافقهس­تهایپایان مییابد و در سال3۲0۲ یعنی هشت سال پــس از توافق هســتهای هــم ممنوعیت آزمایــش موشــکی ایــران و توقیــف داراییهای 0۶ نهاد ایرانی پایان مییابد و در واقــع تمــام محدودیتهــ­ای 13۲۲ به پایان میرسد.» هوک باوجود ناتوانی امریــکا در همــراه کردن اعضای شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا سیاســتهای یکجانبــه گرایانــه و مطلوب خــود گفت: «مــا فکــر میکنیم شــورای امنیت نقش خطیری برای تداوم تحریم تســلیحاتی و مســافرتی دارد.» جملهای که ساعاتی بعد در جلســه اعضای پانزده گانه شــورا بــی حاصلیاش مشــخص شــد. چه جز «یاتســک چاپوتوویچ» وزیــر امور خارجه لهســتان که در اظهاراتی همسو با امریکا بــه ابــراز نگرانــی از کاهــش تعهــدات برجامی ایران پرداخت، نمایندگان دیگر کشــورهای حاضــر در نشســت «صلح و امنیت بینالملل با تمرکز بر چالشهای امنیتی خاورمیانه» از همراهی با موضع ضدیت جوی امریکا علیه ایران و برجام اجتناب کردند. تا آنجا که به گزارش مهر، «دیمیتری پولیانســک­ی»، معاون ســفیر روســیه در سازمان ملل متحد در همین نشســت خواســتار لغو تحریمهــا و پایان دادن بــه تهدید امریکا علیه ایران شــد و درکنایهبهد­یپلماتهایا­مریکاییگفت: «نمیتوان خواســتار مذاکره با تهران بود و همزمان، با اعمــال تحریم علیه ایران اقدام کرد.»

پولیانسکی با انتقاد از «شر» خواندن ایران از ســوی پمپئو گفــت: «ما همچون اکثــر قریب بــه اتفاق کشــورهای منطقه نمیتوانیــ­م خشــنود باشــیم، هنگامــی کــه خواســتار نشســتن ایــران در میــز مذاکــره هســتیم بــا تحریکات مســتقیم و تحریمهــای شــدید، آنهــا را دور کنیم. نادیــده گرفتــن اینکــه 0۸ درصد تجارت ایــران تحــت تحریمهــای غیرقانونــ­ی و یکجانبــه امریــکا قــرار دارد، غیرممکــن است.»

نماینده فرانســه هم در این نشســت برخــالف خواســت امریــکا گفــت کــه پاریــس همچنان به برجام پایبند اســت و بــه آن احتــرام میگــذارد. وی افــزود: «از گامهــای اخیــر ایــران درخصــوص کاســتن از تعهدات خود نگران هســتیم. گفتوگــو و تعامــل بهتریــن راه بــرای رســیدگی و مقابله با تنشهای جاری در منطقــه خلیج فارس اســت کــه باید در مرحله نخســت با کشــورهای منطقهای صــورت بگیــرد.» «ماریــا لوییــزا ویوتی» رئیــس دفتر دبیــرکل ســازمان ملل هم در همین نشســت بــه حمایــت از توافق هســتهای پرداخــت و گفــت: ایــن توافق «تنهــا چارچوب توافقشــده بینالمللی برای پرداختن به برنامه هســتهای ایران اســت.» به گزارش ایسنا، او در عین حال با اشاره به رخدادهای اخیر در تنگه هرمز ازجملهتوقی­فنفتکشانگل­یسیازسوی ایــران، نابودی پهپــاد امریکایی [توســط ایران] و پهپادی ایرانی [که امریکا مدعی ســرنگون کردن آن شــده بود] و تصمیم انگلیــس بــرای فراهــم کردن اســکورت نظامی نفتکشها، وضعیت خاورمیانه را «مشکلساز و پیچیده» خواند.

بــا وجــود ایــن موضــع وزیــر امــور خارجه امریکا پس از نشســت و در جمع خبرنــگارا­ن بــا طــرح ادعاهایــی علیــه فعالیت کشتیهای حامل سوخت ایران گفــت: «ما بــه وضوح اعــالم کردهایم که هر کســی به یک کشــتی متعلق به ایران نزدیک شــود، از آن حمایت کند یا اجازه ســکو گرفتــن بــه آن بدهــد، در معرض مورد تحریم واقع شــدن از ســوی امریکا قــرار میگیــرد.» هشــداری کــه پیــش از ایــن در ماجرای رفع توقیــف آدریان دریا ابــر نفتکــش حامل نفــت ایران از ســوی دولــت جبل الطــارق و پاســخ منفی این کشور به خواستههای امریکا برای تمدید توقیف و در عین حال در اعالم همراهی نکــردن اغلب کشــورها بــا امریــکا برای تشــکیل ائتــالف بینالمللــ­ی در خلیــج فــارس بی اعتباریاش هویدا شــده بود. چــه تاکنــون بــا وجــود تمــام تالشهای واشــنگتن جز چند کشــور یعنی بحرین، لهســتان، اســترالیا و البتــه انگلیــس، کشــور دیگری حاضر نشــده اســت که به ایــن ائتــالف بپیونــدد. انــزوای امریکا در سیاستهای ضد ایرانیاش روز سهشنبه

نــه فقــط در مواضــع حامیانه روســیه که حتــی در موضــع نماینــده انگلیــس نیز بازتاب یافــت. نماینده انگلیــس اگرچه درباره نفتکشها و انتقال نفت به سوریه علیه ایــران ادعاهایی را مطــرح کرد، اما همزمان با دفاع قاطع از برجام به انتقاد

از سیاســت های خاورمیانــ­های ترامــپ خاصــه در قبــال فلســطین پرداخــت. شکســت هژمونی که بی شــک تــا حدود زیادی محصــول برجام، پایبنــدی ایران بــه آن و حتــی سیاســت تعلیــق گام بــه گام ایــران در مواجهــه بــا بدعهدیهای

طرفهــای برجامــی اســت حتــی اگر در درون ایران برخی مالحظات سبب شود کــه بعضیهــا امضــای برجام را اشــتباه تلقــی کنند، پایــان تحریمهایی کــه لرزه بر انــدام دولتمــردا­ن امریکایی انداخته است، دستاورد سیاسی کمی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.