جای خالی استراتژی بازرگانی در اقتصاد ایران

کارشناسان می گویند تجارت برنامه ریزی بلند مدت می خواهد

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

تجــارت کشــور چــه مســیری را باید طــی کند تــا وعدههایــی کــه در حــوزه بازرگانی داده شــده محقــق شــود واقتصــاد کشــور روی ریل درســتی قــرار گیرد؟منتقــدان حــوزه تجــارت کشــور میگوینــد اگــر ایــن بخــش اســتراتژی روشــن و شــفافی داشــت بــازرگان، تولیدکننــ­ده و فعــال اقتصــادی میدانســت کــه بــرای بلندمدت چه برنامههایـ­ـی را در اولویــت کاری خــود قرار دهد. نبــود اســتراتژی در بخــش تجــارت و تغییر ۰۸۱ درجــهای برنامهها، عاملی شــده تــا در بازرگانی داخلــی و خارجــی برنامههــا هدفمنــد نباشــد و هیچ فعال اقتصادی امکان این را نداشــته باشد که برنامه و اهداف ترسیم شده سازمانی خود را عملیاتی کند. این چالش تنها در حوزه بازرگانی و صنعــت نمیگنجــد چــرا کــه ســالهای ســال است که بخشهای مرتبط با حوزه بازرگانی هم نتوانســتن­د ثبــات الزم را در تصمیــم گیریهــای خود داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.