اختصاص ۴هزار میلیارد تومان به بازآفرینی شهری

Iran Newspaper - - News -

ســید محمــد پژمــان، مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری گفــت: ۴ هزار میلیــارد تومــان از منابع صندوق توســعه ملی در اختیار شــرکت بازآفرینی شــهری قرار گرفته اســت. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران گفت: در حــال حاضــر تأمین منابع برای بازآفرینی شــهری ۱۴۱ هــزار هکتار بافت هــدف بهعنــوان تقاضا روی میز دولــت قرار گرفته تا دولــت از محل فروش نفت، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند و بهبود نارســاییه­ای زیرســاختی، روبنایــی و حتی ســاخت واحدهای مســکونی را در ایــن محدودهها به عهده گیرد. این امر مخصوصاً در شرایطی که دشمنان تنگناهای مالی برای کشور ایجاد کردهاند، قطع به یقین امکان پذیر نیست. پژمــان گفت: در حال حاضر با انجمن صنفی و جامعه مشــاوران شهرســاز و معمــار وارد گفتوگــو شــدهایم و از آنهــا کمک گرفتهایم تــا طرحهایی که بــرای بازآفرینــ­ی محدودهها تهیــه میکنند با مطالعات عمیــق اقتصادی و شناسایی ظرفیت بافتهای هدف همراه باشد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.