ساخت پنج مخزن اضطراری آب برای زلزله تهران

Iran Newspaper - - News -

کــوروش لطفــی، معاون فنی و مهندســی آبفای منطقه ۵ شــهر تهران گفت: به منظور تأمین آب شرب شهروندان تهرانی در زمان بحران ناشی از زلزله تا پایان امسال پنج مخزن اضطراری فوالدی به حجم ۰۰۵ متر مکعب در آبفای منطقه ۵ شهر تهران ساخته میشود. وی افزود: در ادامه تصمیمات ستاد بحران برای ساخت ۴۷۳ مخزن در سطح شهر تهران، مخازنی به طول ۴۱ متر و قطر ۳ متر و بــا حجم ۰۰۱ متر مکعب در پنج نقطه تعیینشــده در محدوده آبفای منطقه ۵ در دســتور کار قرارگرفته اســت. جانمایی این مخازن در بوســتانها­ی رازی در منطقــه ۱۱، رضــوان در منطقه ۰۱، هادی در منطقه ۷۱ و بوســتانها­ی ولیعصر و مینا در منطقه ۸۱ شهرداری تعیین شده است. لطفی خاطرنشــان کرد: مخازن اضطراری آب امکان تأمین ســه لیتر آب در روز بــه ازای هــر نفــر را برای ســه روز اول پس از بحــران فراهم میکند. بــا پایان این طــرح در مواقع بحران، آب ۴۵ هزار و ۴۰۴ نفر از شــهروندان زیر پوشــش آبفای منطقه ۵ شهر تهران تأمین میشود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.