تصویب اساسنامه سازمان هواپیمایی

Iran Newspaper - - News -

در جلســه روز گذشــته هیــأت وزیــران که بهریاســت حســن روحانــی، رئیــس جمهوری برگزار شــد اساســنامه ســازمان هواپیمایی کشوری به تصویب رسید. ایــن اساســنامه بهمنظور ارتقــای ایمنــی و کیفیت خدمات حملونقــل هوایــی، ناوبــری هوایــی و فرودگاهــی تهیــه و بــه تصویــب ســتاد آییننامهها، دســتورالع­ملها و اســناد راهبردی نیز رسیده اســت. براساس این اساســنامه، سیاســتگذا­ری، برنامهریــ­زی و تنظیــم مقــررات در زمینههــای فنی، اقتصادی، بازرگانی داخلی و بینالمللی حمل و نقل هوایی کشــور و همینطور ایمنی پروازها و بهبود کیفیت خدمات مســافر و بار و محموالت پســتی و توسعه آنها و اجرای تعهدات، مقررات، اســتاندار­دها، الزامات و توصیههای مقرر شده توســط ســازمان بینالمللی هواپیمایی کشــوری (ایکائو) در کلیه امور هوانوردی کشــوری و همچنیــن، نظارت برکلیــه فعالیتهای هواپیمایی کشــوری از جمله مهمترین وظایف و اختیارات این سازمان است./دولت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.