صادرات نفت ایران ادامه دارد

Iran Newspaper - - News -

شــبکه خبری انبیســی در گزارشــی به مقاومت ایران دربرابــر تحریمهای امریــکا پرداخــت و به اســتناد ســخنان عبدالناصــ­ر همتی، رئیــس کل بانک مرکــزی کشــورمان نوشــت: ایــران بخوبی درحــال مقاومت دربرابــر کمپین فشــار حداکثری ترامپ اســت.همتی در گفتوگو با شــبکه خبری انبیسی از بیــان رقــم دقیق صادرات نفــت ایران خودداری، ولی تأکیــد کرد که نفت مســیر خود را پیــدا میکند. وی تصریح کرد: ما صــادرات نفت خود را ادامه میدهیــم. دربــاره اعــداد و آمار دقیق فــروش نفت هم بگذاریــد این اعداد پیش خودمان باقی بماند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.