همهایرالین­هایداخلیگر­انفروشند

Iran Newspaper - - News -

عبــاس تابــش، رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکننــد­گان و تولیدکننــ­دگان بــا سرکشــی بــه دفاتــر فــروش دو شــرکت هواپیمایی، از گرانفروشی همه ایرالینهای داخلی در عرضه بلیتهای صادره خبر داد. تابــش اظهــار کــرد: تــا پیــش از مــرداد ماه ســال گذشــته، قیمتگــذار­ی بــرای نــرخ فــروش بلیــت هواپیمــا بــه عهــده شــرکتهای هواپیمایــ­ی بــود ولــی بــا مصوبــه ۹2 مرداد ماه امســال شــورای عالی ســران قوا، ســازمان حمایت مصرفکنندگا­ن و تولیدکننــ­دگان بهعنوان تنها مرجع قیمتگــذار­ی و ســتاد تنظیــم بــازار بهعنــوان مرجــع ابــالغ قیمــت عرضــه کاالهــا و ارائــه خدمــات تعییــن شــد که با وجــود مکاتبــات صــورت گرفته با ســازمان هواپیمایی برای ارائه مســتندات مبنایی تعیین نرخ بلیت هواپیما، شــرکتهای هواپیمایــ­ی و ایرالینهــ­ا تــا ایــن لحظــه هیــچ مســتنداتی برای نرخگذاری خود به این سازمان اعالم نکردهاند. رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکننــد­گان و تولیدکننــ­دگان افــزود: ما در مذاکــره با ســازمان هواپیمایی تأکید کردیم حاضریــم قیمتهای آذر ماه ســال گذشــته که مصادف بــا اوج جهشهای ارزی در کشــور بــود را مبنای محاسبات تعیین نرخ بلیت هواپیما قرار دهیم ولی متأسفانه باز هم این ســازمان و شــرکتهای هوایی، مســتندات نرخ گذاریهای خــود را به این سازمان اعالم نکردند. در گزارشهای دریافتی ما از نرخهای فروش بلیت ایرالینها مشخص شده اســت که متأســفانه تمامــی ایرالینهای داخلــی، امروز نرخ خــود را حتی از نرخ آذر ماه ســال گذشته نیز باالتر بردهاند و قطعاً در این نرخگذاری تخلف داشتهاند./تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.