جایی برای تمام اهل شعر

Iran Newspaper - - News - محسنبوالحس­نی خبرنگار

دومین شــماره از ماهنامه «وزن دنیا» زیــر نظــر علــی مســعودینی­ا، پوریــا ســوری و سید فرزام حســینی بهعنوان شــورای ســردبیری منتشــر شــد. ایــن نشــریه کــه بــه صــورت تخصصــی در حــوزه شــعر و با شــعار «رســانه شــعر ایــران» منتشــر میشــود قصــد دارد پایهگــذار یــک رســانه مســتقل بــرای شــعر ایــران باشــد و بــه همیــن دلیل هــم عنــوان «رســانه شــعر ایــران» را کنــار لوگــوی اصلــی مجلــه میبینیم. «وزن دنیــا» در دومیــن شــماره خــود هــم ســعی کــرده عــالوه بــر اینکــه همــه ظرفیتهــای شــعری در قوالب مختلــف، از اشــعار نیمایی و ســپید تا غــزل و ترانــه را مــورد توجه قــرار دهد پروندههایـ­ـی پــر و پیمان درباره شــعر معاصر، شــاعران مهجــور و مجموعه شعرهای تازه نشــر یافته و مورد توجه واقــع شــده را در پیشــانی توجــه خــود قرار دهد. «رد جنون در شــعر و زندگی اســماعیل شــاهرودی» اصلیتریــن پرونــده این شــماره از مجله اســت که بــا تیتــر «دیوانــه شــعر» و بــا تصویری از شــاعر روی جلــد مجلــه قــرار گرفته اســت. شــاعران اســتانهای تهــران، اصفهان، چهارمحــــ­ـــــــال و بختیاری، اردبیل، خراســان شــمالی، کردستان، کرمان، مازندران، مرکــزی، هرمزگان، همدان در قالبهای مختلف شعری، آثار منتشر شده در بخش شعر دومین شــماره وزن دنیــا را شــکل دادهانــد. یکــی دیگــر از پروندههایـ­ـی کــه در این شــماره در نظــر گرفتــه شــده، گزارش گفتوگویی است با حضور سید فرزام حســینی و علیســطوتی­قلعه دربــاره شــعر بیــژن الهــی. در ایــن گفتوگــو کتــاب ســطوتیقلع­ه «بیــژن الهــی؛ تولیــد جمعی شــعر و کمــال ژنریک» مــورد بررســی و واکاوی قــرار گرفتــه است.در بخشــی دیگر، یعنی در هوای تــازه، نقــدی از رضــا رحمتــیراد روی مجموعــه شــعر «آن حیوان» ســروده مازیار نیســتانی منتشر شــده و شهریار خسروی هم با این شاعر پای گفتوگو نشستهاســت. یکــی از یادداشــته­ای جــذاب ایــن شــماره از وزن دنیــا، بــه مطلبــی از احمدرضــا احمــدی اختصــاص دارد کــه دربــاره هوشــنگ بادیهنشــی­ن شــاعر مطرح امــا مهجور شــعر معاصــر نوشــته اســت. «وزن دنیــا» در دومیــن شــماره خــود هم از شاعران خارج از ایران هم غافل نشده و شعرهایی از شاعران مهاجرت کرده را بــا عنــوان «آن ســوی مرزهــا» آورده اســت. در شــماره دوم «کارگاه وزن دنیــا» هم شــروع به کار کــرد و به گفته گردانندگان مجله، شــعرهای دریافتی مــورد نقــد و بررســی قرار داده شــده و تعــدادی از ایــن اشــعار هــم بــه چاپ رســیدهاند و هیــأت تحریریــه نظــرات خــود را درباره کار چند شــاعر جوان در چند خط آورده است. وزن دنیا دوره انتشار: ماهنامه شماره دوم مرداد ۸۹۳۱

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.