عمارتنفرین­شده

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

وجــود کهولت ســن، خــود را متعهد به موســیقی میداند و تالش کــرده نتها و دســتخطهای پدر را در کتابی به چاپ برســاند؛ چــرا کــه آن را ســرمایهها­ی تاریخی و فرهنگی ملــت ایران میداند کــه باید نســل جــوان و آینده موســیقی ایــران بــه آن دسترســی داشــته باشــند. گلنــوش خالقــی در امریــکا هــم یــک مرکــز هنری غیرانتفاعی تأســیس کرده کــه هدف اصلــی آن گــردآوری، حفظ و شناساندن آثار روحاهلل خالقی است. ■

■ ■ پخــش جهانــی و توفیــق مالــی فیلــم جدیــد «داســتانها­ی ترســناک بــرای تعریفکــرد­ن در تاریکــی»، ناظــران را بــه عصــر قبــل از دهــه 1970 در امریــکا میبرد. زمانی که ریچارد نیکســون برای نخســتینبا­ر بهقدرت میرســید و ارتش امریکا همچنان در ویتنام تلفات میداد و این یک تغییر رویه آشــکار در قیاس با

آثــار اســتاد روحاهلل خالقــی (تنظیمات و تصنیفات) به کوشش گلنوش خالقی سال انتشار: ۸۹۳۱

سری فیلمهای ترسناک و موفق موسوم به «احضار» اســت که در سالهای اخیر اکران شــده و درســت یا غلط دهه 1970 را هراسانگیزت­ریــن زمانــه قرن بیســتم توصیف کردهاند. در این فیلم استال یک دختر تنها و منزوی اســت و شاید رفتار او از تبعات متارکه مــادرش با پدر او و تنها ماندن وی نشــأت گرفته باشــد. بهترین دوســتان او هــم مثــل اســتال آدمهایــی غریب و عاشــق نمادهای وحشــتاند و در نتیجه وقتی همگی تصمیم میگیرند کــه در همراهــی با یــک جــوان مهاجر از کشورهای امریکای مرکزی به نام رامون بــه یــک خانــه متروکــه در بیــرون شــهر بروند، بهنظر نمیآیــد که اتفاق خاصی بیفتد؛ ولی آنها نمیدانند که زنی به نام ســارا بلوز بیش از یک قــرن پیش بعد از متهم شــدن به قتل کــودکان و نوجوانان خــودش را در آن خانــه حلقآویــز کــرده اســت. ایــن داســتان چیــزی از جنــس نوشتههای استفن کینگ سلطان ادبیات وحشت اما بدون نبوغ شیطانوار اوست. ■ داستانهای ترسناک برای تعریفکردن در تاریکی ■ کارگردان: آندره اورهدال ■ بازیگران: زو کولهتی، مایکل گارزا، گابریل راش، استین ابرامز و ■ محصول: ۹۱۰۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.