<مونسان> سرپرست وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی شد

Iran Newspaper - - News -

دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری در حکمی علیاصغر مونســان را بــه سرپرســتی وزارت تــازه تأســیس میــراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منصوب کرد. بهگــزارش پایــگاه اطاعرســان­ی دولــت،در حکــم رئیــس جمهــوری آمــده اســت:«جناب آقای مهندس علی اصغر مونســان، براســاس اصل 135 قانون اساســی و در اجرای مصوبــه شــماره 261/42767 مــورخ 1398/5/26 مجلس شــورای اســامی، بــه موجــب این حکــم شــما را بــه سرپرســتی «وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی» منصوب مینمایم. انتظار دارد براساس مصوبه یاد شــده با بهرهگیری از همه امکانات نســبت به ایجاد وزارتخانه جدید با ســاختار مناســب اقدام نمایید. امید است با عنایات الهی در خدمت به ملت شــریف ایران و نظام مقدس جمهوری اســامی، با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرای­ی و منشور اخاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.