ورود پلیس به ماجرای سگ کشی

Iran Newspaper - - News -

گــروه اجتماعــی / واکنشها همچنان به ماجرای فیلم ســگ کشــی در کهریزک ادامــه دارد. بعــد از ورود پلیس به این موضــوع و اعام برخورد قاطع با هرگونه حیــوان آزاری و ایجــاد مزاحمت بــرای حیوانات، پیروز حناچی، شــهردار تهران هم در نشســتی مشترک با محسن هاشمی، رئیس شــورای شهر تهران و برخی فعاالن محیط زیســت درباره وقایع دلخراش حیوان آزاری تصمیماتی گرفتند. در این نشســت بعد از بررســی و مشــورت، موضوع نظارت بر طرح ســاماندهی حیوانات در سطح شهر تهران برای رعایت مسائل تخصصی به اداره کل محیط زیســت و توســعه پایدار واگذار شــد. همچنین مقرر شــد تا دفتری در شهرداری تهران با مسئولیت جمعی از فعاالن، تشکیل شده و پیگیری و نظارت بر جلب حمایت سمنها در این زمینه برعهده این دفتر گذاشته شود.

آنطــور که غام محمــدی، مدیر روابط عمومی شــهرداری تهــران در توئیتر خود نوشــته است: در این نشست برای ساماندهی وضعیت فعلی تصمیماتی بــا حضــور مقامات شــهرداری اخذ شــد کــه مدیریت ذیربــط بــرای پیگیری آن مأموریت پیدا کرد. البته حاضران تأکید کردند که بین فعاالن و حامیان واقعی حقوق حیوانات و کسانی که در پی سوءاستفاده­های سیاسی از افکار و احساسات عمومــی هســتند تفــاوت وجــود دارد. شــهردار تهــران همچنیــن در تماســی با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره آزادی بازداشت شدگانی که دو روز قبل در جریان تجمعی در جلوی ساختمان شهرداری تهران دست به اعتراض نسبت به این رفتار غیر انسانی و دردناک زده بودند، گفتوگو کرد و در پایان ابراز امیدواری کرد تا گشایشهای الزم در این زمینه ایجاد شود.

رئیــس پلیــس پایتخــت از برخورد پلیس بــا هر گونــه حیــوان آزاری و ایجاد مزاحمــت بــرای حیوانات خبــر داد و گفــت: فردی که اقــدام به انتشــار تصاویر سگکشی و جریحه دار کردن افکار عمومی کرده بود بزودی دستگیر میشود.

ســردار حســین رحیمی در حاشــیه اجرای ســومین مرحله از طرح کاشف در ایــن بــاره اظهار کرد: از همــان زمان انتشــار تصاویر مربوط به ایــن اقدام پلیس بررسیهای خود را آغاز کرده و مشخص شد که این تصاویر جدید نبوده و مربوط به ســالهای قبل اســت. در همین زمینه فردی که اقدام به انتشار این تصاویر و جریحه دار کردن افکار عمومی کرده بود بزودی از ســوی پلیس دستگیر خواهد شــد. وی درباره اینکه آیا پلیس با مــوارد آزار و اذیت حیوانات برخورد میکند یا خیــر؟ به ایســنا گفت: حفاظت و مراقبــت از حیوانات جزو مواردی اســت که در دســتور کار نیروی انتظامی قرار دارد و اگر کســی آزاری به حیوانات برساند حتماً با این موارد برخورد خواهیم کرد. وی از شهروندان خواست که هر گونه اطاع از موارد حیوان آزاری را نیز به پلیس اطاع دهند.

رئیس پلیس تهران همچنین از دســتگیری 188 ســارق و مجرم حرفهای در سومین مرحله از طرح کاشف پلیس آگاهی خبر داد.

بهگفته وی، از زمان اجرای مرحله نخست طرح صاعقه تاکنون روزانه حدود ۵3 تا 0۴ درصد از آمار کیف قاپی و موبایل قاپی در پایتخت کاهش یافته است.

ســردار علیرضا لطفــی، رئیس پلیس آگاهــی تهران بزرگ هــم درباره تردد غیرقانونی آمبوالنسها­ی تقلبی در پایتخت به باشگاه خبرنگاران گفت: تاکنون موردی مبنی بر فعالیت این خودروها در سطح شهر تهران به ما گزارش نشده اســت، در صورت دریافت هرگونه گزارشی مبنی بر وقوع جعل و سوءاستفاده از عنوان اورژانس، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.