ممنوعیتی برای جذب بورسیهها در هیأت علمی وجود ندارد

Iran Newspaper - - News -

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره جذب بورسیهها در هیأت علمی گفت: احراز کرســی عضویت هیأت علمی یک امر رقابتی است که همه در آن شرکت میکنند و هر کسی که احراز اولویت شد، آن شخص میتواند عضو هیأت علمی شود.

محمدرضــا رضوانطلب درباره هماندیشــی دانشــگاه و دولت بــرای عبور از تحریمها به ایلنا گفت: مســأله هماهنگی و همکاری بین دانشــگاه و دولت امری دائــم و مســتمر اســت و نمیتوان گفــت، بعد از اینکــه در یک مدتی انجام شــد، دیگر الزم نیست انجام شود. این اقدام میان دانشگاه و دولت ادامه داشته و حاال که شــرایط تحریم در حال حادتر شــدن اســت، طبیعتاً باید راهکارهای جدیدی جستوجو شود. قطعاً در این میان دانشگاه میتواند نقش زیادی ایفا کند.

وی ادامــه داد: بنابرایــن نمیتوان گفــت؛ چون در مقطعی این هماندیشــی و تعامــات وجــود داشــته، حاال پروندهاش بســته شــده اســت. ما به طــور مدام نیازمندیم که رؤســای دانشــگاهه­ا در هر اســتانی که هســتند با مسائل خاص آن اســتان با مدیــران اجرایی و مدیــران بخش صنعــت در تعامل باشــند و رایزنی کنند. مســلماً استادان دانشــگاه میتوانند راهحلهای خوبی را برای خروج از هر نــوع بحرانی که جامعه با آن مواجه اســت، ارائه کنند، زیــرا این افراد صاحیت آن را دارنــد کــه مورد مشــورت برای حل بحرانهــای اجتماعی قــرار گیرند. این راهکارها میتواند در ابعاد فکری و همچنین در ابعاد عملی و مشارکتی باشند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم درباره پرونده بورسیهها و حکــم دیــوان عدالــت اداری بــرای جذب تعــدادی از بورســیهها تأکیــد کرد: ما وظیفه نداریم به عقب برگردیم و کار گذشتگان را ارزشیابی کنیم. مسئول قانونی بودن یا قانونی نبودن کاری که در گذشته انجام شده، ارگانهای نظارتی و کسانی هستند که این تصمیمات را گرفتهاند، از اینرو ما نباید در این موارد اظهارنظری کنیم، بنابراین ما اصاً به اینکه فرد داوطلب عضویت هیأت علمی بورس بوده یــا غیر آن کاری نداریم؛ فقط بررســی میکنیم که این فرد در شــرایط فعلی و در حالی که با دیگر متقاضیان رقابت میکند، آیا حائز اولویت هســت یا نیست و در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن گذشته وی ما نباید صحبتی کنیم.

وی بــه طــور کل دربــاره شــیوه جــذب دانشــجویا­ن بورســیه در هیــأت علمی توضیح داد: دانشــجویا­ن زمانی که فراغت از تحصیل پیدا کردند، همه یکســان هســتند و فرقی بین آنها نیســت. همه در یک رقابت شرکت میکنند و زمانی که احــراز اولویــت شــدند، آن افراد جذب میشــوند. بنابراین فرقی بین کســانی که بورســیه شــدند یا نشــدند وجود ندارد. رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علــوم گفــت: در ایــن خصوص نــه برای دانش آموختگان بورســیه شــده ممنوعیتــی وجود دارد به این معنا که دانشــگاهی بگوید، آنان را بهدلیل بورس بودن قبول نمیکند، چرا که این اعمال ســلیقه درســت نیســت و ممنوع اســت. یــا بــه عکــس بگوییم چون آن شــخص بورس بــوده، پس دیگر در هیــچ رقابتی شرکت نخواهد کرد.

وی اشاره کرد: در خصوص جذب اعضای هیأت علمی مسلماً یک رقابتی شکل میگیرد و البته که کار ما این اســت، این رقابت را به شکل عادالنهای تنظیم کنیم، یعنی هر کسی میتواند در آن مبارات علمی و اختبار وارد شود و مورد سنجش قرار بگیرد و در آخر آن شخصی که اولی و ارجح است، انتخاب خواهد شد.

رضوان طلب درباره آمار جذب بورسیهها در اعضای هیأت علمی دانشگاهها گفت: در حال حاضر در جلسات هیأت مرکزی که ما برگزار میکنیم، معموالً به طور میانگین حداقل 200 پرونده هیأت علمی مطرح میشــود و حداقل 20 نفر از آنها افرادی هســتند که مســبوق به بورس هســتند، یعنی کسانی بورس گرفته بودنــد و حــاال دوره بورسشــان تمــام شــده و در رقابتهای جــذب هیأت علمی شــرکت کــرده و اولویتهــا را احراز کردهانــد و عضو هیأت علمی شــدند. رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم اظهار داشــت: اینطور نیســت که قاطعانــه بگوییــم هر بورســی عضو هیأت علمی میشــود یا هیچ بورســی عضو هیأت علمی نخواهد شــد، احراز کرســی عضویت هیأت علمــی یک امر رقابتی است که همه در آن شرکت میکنند و هر کسی که احراز اولویت شد، آن شخص میتواند عضو هیأت علمی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.