رکورد (پرتغال)

Iran Newspaper - - News -

نگاهــی بــه تــاش اســپورتین­گ لیســبون بــرای راهیابی بــه فصل جدید لیــگ فوتبال قهرمانــان اروپــا و عکســی از یــک بازیکــن خشــمگین ایــن تیــم کــه تــوپ را بــه زمیــن میکوبــد، خبــر از دشــواریها­یی میدهد که اســپورتین­گ در این راه متحمل شــده است. مصاحبهای با دانیلو، بازیکن کلیدی پورتو نیز از جملــه مطالب مهم این شــماره «رکورد» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.