خلیلزاده:بهکالدرونف­رصتبدهیم

Iran Newspaper - - News -

ســیدجال حســینی و شــجاع خلیــلزاده، مدافعــان وســط پرسپولیس همزمان با شــروع مجدد لیگ برتر فوتبال کشور تأکید کردند که گابریل کالــدرون یک مربی کاربلد و حرفهای است ولی باز این هواداران هستند که امید اصلی مردان سرخ برای کسب چهارمین قهرمانی متوالیشان به شمار میآیند. سیدجال، کاپیتان قرمزها گفت: « شرایط ما خوب است زیرا مدتهاســت تمرین میکنیم و در عین حال شروع هر فصل تازه برای تمامی تیمها دشــوار است. امســال نیز بازیکنان توانایی را در اختیار داریم و باید بپذیریم که با پایان یافتن عصر برانکو باید به کالدرون اعتماد کنیم. درچنین شرایطی هواداران نیز باید به یاری ما بشتابند و نکات دیگری مثل فیکس بودن یا نبودن من هیچ اهمیتی ندارند.» خلیل زاده نیز همچون سیدجال تأکید کرد که ثابت نبودن احتمالی وی اهمیتی ندارد و گفت: «مهمترین مسأله، آمادگی جمعی سرخها برای شروع یک فصل موفق تازه است. اگر هم چالشی از نظر راهیابی به ترکیب ثابت داشته باشیم، یک رقابت سالم خواهد بود و به هر حال از بین من و سیدجال و حسین کنعانیزادگ­ان یکی باید روی نیمکت بنشیند. در مورد رفتن برانکو هم باید بگویم که این تصمیم شخصی وی بود و نگاه ما باید به آینده باشد. هواداران هم صبور باشند تا تیم ما به آرامی شکل بگیرد. آنچه من میتوانم تأکید کنم، این است که کار در پرسپولیس بسیار سخت است و باید به کالدرون فرصت کافی برای درک این شرایط سخت داد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.