زرینچه: نقطه قوت ما انگیزه جوانانمان است

Iran Newspaper - - News -

جواد زرینچه، سرپرســت اســتقال گفت: «آنچه در شــروع لیــگ نوزدهم اســباب امیــدواری آبیها شــده، انگیــزه قوی نفرات جدید و جوان این تیم برای درخشــش هر چه بیشتر و اثبات صاحیتشان برای بازی در استقال است. در بین بازیکنــان ما فقط دیاباته اســت که شــرایطش قدری مبهم است و پزشکان در حال تاش برای بهبودی هر چه سریعتر وی هســتند.» وی ادامــه داد:« نمیتــوان فقط براســاس نتایج دیدارهــای تدارکاتی اخیرمــان اظهار نظر کرد. زیرا دیدارهای رســمی دشــواری بســیار بیشــتری دارند. با این حال دو جلســه تمریــن در هر روز و اردوی چندی پیشمــان در ترکیه، ما را برای روزهای دشــوار پیش رو آماده کرده و اگر آرامش و دقت داشــته باشیم، شروع خوبی را در لیگ رقم خواهیم زد.» همچنین آرش برهانی، مهاجم ســابق آبی پوشــان که 8 فصل در اســتقال بازی کرد، در آســتانه شــروع لیگ برتر نوزدهم گفت: «بازی در تیمهای پر مســئولیت و بزرگ کار هر کســی نیست و به همین جهت باید به نفرات جوان و جدیدی که امســال جذب آبیها شدهاند، فرصت الزم برای این مهم را داد. این نفرات در تیمهای قبلی خود درخشیده بودند و به این ترتیب مشخص میشود بیدلیــل جذب نشــدهاند و کافی اســت به آنها اعتمــاد کنیم. از نظــر قرعه هم فکر میکنم استقال خوب آورده زیرا هیچ یک از سه بازی اولش چندان دشوار نیست و این فرصت خوبی است تا آبیها از همان شروع فصل میداندار شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.