شاعر‌مادرزاد

Iran Newspaper - - News - محسنبوالحس­نی خبرنگار

هوشــنگ چالنگــی، شــاعر، متولــد ۹۲ مردادمــاه ۰۲۳۱ مسجدســلیم­ان است. با مجله «خوشــه» به دنیای شــعر معرفی شــد و بیآنکــه او را منتسب به جریان خاصی از شعر بدانیم باید گفت او شاعری است بسیار توانا و ذاتی.

اولیــن مراودههــا­ی نوجوانــی و آغاز نوشــتنام با نامهای بزرگی عجین شــده بــود و از بختیاری بود زندگی و رشــد و نمو در شــهر و اســتانی کــه پــر بــود از نامهای بــزرگ؛ نامهایــی بــزرگ کــه از ریشــهدارت­رین رگههــای شــعر معاصــر آمــده بودنــد و میشــد آنها را دید و شــنید و درک کرد این ریشهها را. یکــی از ایــن نامها هوشــنگ چالنگی بــود. چالنگی آن زمان کمتر آفتابی میشد و دیگرانی چون من که جوان بودیم و پر شــر و شــور، ســعی میکردیــم کمتر مزاحم خلوتخودخوا­ســتهای کــه به هــر دلیل انتخــاب کرده بودند باشیم. با اینحال این مراودهها شروع شد و البته با حفظ حرمت پیرمردی که همیشــه فکــر میکردم از اصلیترین چهرههایی اســت که مادرزاد شاعر است؛ و واقعاً بود و هســت. چالنگی را در این ســالها چندباری دیدم و همچنان ترجیح میدهم او را بخوانم تا اینکه مثل بسیاری هر دقیقه مزاحم خلوت شاعری باشم که میتواند بیاین مزاحمتها بنویسد و نوشتن او چیزی به ادبیات اضافه خواهد کرد و حضور ما هر دم و دقیقه در خانــهاش یــا پای تلفنــش نه. «زنگوله تنبــل» اولین مجموعهشعرچ­النگیبودکه­بعدازچندده­هبیکتابی خودخواسته منتشر شد. شعرهایی با استخوانبند­ی و ذاتآنشعرها­یباشکوهدهه­چهلوپنجاهی­کهباعث شــده بود نگاه ویژه کسانی مثل احمد شاملو، حقوقی، آتشی ...و دیگران را به خود جلب کند و نقلهایی درباره شــعرش اینجا و آنجا بیاورند و شــاملو مثالً در مجله «خوشــه» او را ویــژه ببینــد و بهخــودش، چالنگی، هم اینطــور بگوید. ماجرا را خودش تعریف کــرد در یکی از دیدارهایی که با او داشتم. میگفت: «شاملو هیچوقت نگفت من آرتور رمبو شــعر ایران هســتم و چیزهایی از این دست. نقلقولهایی را که از زبان شاملو درباره من میگویند،تاییدنمیکن­مچوناززبان­شنشنیدم.امااین را از زبان خودش شنیدم که به من میگفت شعر تو من را به یاد صحنه کوچ عشایر میاندازد.» حاال چالنگی، چندسالیســ­ت از آن انزوا بیــرون آمده یا بیــرون آورده شــده و آثارش منتشــر میشــود و خودش حضور دارد و غنیمتیست حضور کسی مثل او؛ اما شاید برخی دوســتان اگر بگذارند و جز بهضرورت وقت شاعر را نگیرند نتیجهاش میشــود شــعری کــه وزن ادبیات را سنگینترمیک­ندوبیشترمی­ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.