آموزش‌کارتخوان‌برای‌پزشکان

Iran Newspaper - - News -

دیروز نامه ســازمان نظام پزشکی به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشــور در شــبکههای اجتماعــی دست به دست میچرخید. این نامه درباره استفاده پزشــکان از کارتخــوان بــود و در آن نوشــته شــده بود پزشــکان نیــاز بــه دورههــای آموزشــی دارنــد و در خواســت شــده بود ثبت کارتخوان برای پزشــکان به تعویق بیفتد. در نامه نظام پزشکی به فراهم نبودن زیرســاخت الزم در ســازمان امــور مالیاتــی و بانــک مرکــزی و عدم امــکان ثبــت کارتخوانها بــه دلیل اشــکاالت فنی هم اشــاره شــده بود اما جمله «نیاز پزشــکان به آموزش» به چشــم کاربــران آمــد و باعــث تعجب و انتقادشــا­ن شــد: روزنامه دیروز: «شــاید هــم منظورشــون از آمــوزش، یادگرفتــن روشهای دور زدن مالیات باشه!»، میرزا فرهیختــه: «مــن بــاورم نمیشــد نظــام پزشــکی یه همچیــن نامهای بزنه»، آموزگار: «ما یه دســتفروش سرکوچه مون هست که با وانتش پیاز و سیب زمینی میفروشــه!۴ ســاله کارتخــوان داره! آدرس رومیدم ســازمان نظام پزشــکی، عزیزان پزشــک متخصص و فــوق تخصص تشــریف بیــارن آمــوزش رایگانه!»، مش رجب: «باورم نمیشه. متن نامه خیلی عجیبه. بــاورم نمیشــه انقــدر همــه چــی ســوررئاله. قشــنگ حــس میکنــم وســط ســریالهای مهــران مدیــری دارم زندگــی می کنــم. حــس ســیامک انصــاری رو دارم تــو برره یا قهوه تلخ. انقدر کمیک. نامه نوشــته گفتــه چــون تعطیلی بوده ما رفتیم مســافرت نشــد آمــوزش بذاریــم پــس فعــالً بندازین عقــب.»، لیال: «اینا همونایی نیســتن که صبح تا شب همه رو خفه کــردن کــه به خاطر اینکــه باهوش و متفاوت و کوشــا بودن کنکور رتبه آوردن؟ چی شد اون همه هوش؟»، من هســتم: «واال منی که کاسبم و دستگاه کارتخوان دارم هــم هنوز نفهمیدم صندوق مکانیزه چطور کار میکنه و چی هســت»، فرشاد: «این اصرار نهادهای مربوط به پزشــکان برای جلوگیــری یا تعویق نصب راهکارهــا­ی کنترلــی و نهایتــاً مالیاتگریـ­ـزی واقعــاً غمانگیــز درعینحــال مضحکــه؛ قشــری کــه مثــالً تحصیلکردهت­رین و همزمان مرفهترین قشر جامعه و معمــوالً شــاکی از توســعهنیا­فتگی، همزمــان یکی از ســادهترین وظایــف اجتماعــی خــود را انجــام نمیدهند»، حســین نوری: «طــوری درنامه آمده که انگارمیخوا­هند پزشــک بــه فضا بفرســتند!آقاجان اآلن وانتیهــای دورهگــرد هــم کارتخــوان دارنــد. پزشــکان به اندازه آنهاهم نیســتند؟»، چشــم بیدار: «نامــه ســازمان نظــام پزشــکی در خصــوص نیــاز پزشــکان برای آمــوزش اســتفاده از کارتخوان توهین به شعور و فهم پزشکان و بعد مردم است.من جای پزشــکان بودم بابت این توهین ناراحت میشــدم و شــکایت میکــردم. در ادامه هم نوشــته زیرســاخت بانــک مرکــزی و امورمالیات­ــی آماده نیســت! و تو کار بقیه دخالت میکنه!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.