حرفهایم با علیزاده تمامی ندارد

Iran Newspaper - - صفحه اول - کیهان کلهر نوازنده کمانچه

آنچهوجودوش­خصیتحسینعل­یزاده را ورای موســیقی برای مــن به تافتهای جــدا بافته تبدیل میکند در ســالهای طوالنی آشنایی و همکاریمان شکل و انسجام گرفت. او از سالهای نوجوانی منبهشکلالگ­وییجریانسا­زدرنظرم بود که با وســواس پیگیرش بودم؛ البته نه فقط من، که بســیاری از همنســان و همســاالن مــن به همیــن دیــده او را مینگریســت­ند. بعدها امکانی مقدر شــد تا در کنارش نه فقط بهعنــوان همکار بلکه بهعنــوان رفیق و بــرادری بــزرگ به دور از کنایــه و لفافه و مبالغه بنشــینم و با جهانبینی و نگرشــش، بیپروایــی و آزادگــیاش آشناترشوم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.