«باور‌373»‌چیست‌و‌چه‌م‌یکند؟

Iran Newspaper - - خبر -

ســامانه بومــی پدافند هوایــی بــاور ۳۷۳، میتوانــد اهــداف هوایــی را در صحنــه نبــرد بــا اصابــت مستقیم موشک یا با اصابت ترکشهای سرجنگی موشک ســاقط کرده و مانع از ورود اهداف هوایی به محدوده عملیاتی خــود شــود؛ از جملــه قابلیتهــا­ی این ســامانه میتوان به تحــرک باال، حجم آتــش زیــاد، توانایی درگیری بــا اهداف متنــوع (هوایــی و کــروز)، بــرد و ارتفــاع بلنــد، احتمــال برخــورد و کشــندگی مناســب، عملکــرد مناســب در برابــر جنــگ الکترونیک، تعمیــر و نگهداری بومــی و ســاده، عملیــات در شــرایط حمالت ش.م.ه (شیمیایی، میکروبی و هستهای) و قابلیت مقابله با بمبهای الکترومغنا­طیس، عملیات در شــرایط مختلــف آب و هوایــی کشــور، توانایــی مقابلــه بــا اهــداف روز دنیــا، ارتبــاط با الیههــای پدافنــدی کشــور، قابلیــت اطمینــان و نیــز قیمــت بســیار کمتر از نمونههای مشــابه خارجی اشــاره کرد. از این بین تحرک، حجم آتش و ارتباط بــا الیههــای پدافندی کشــور بــرای یک ســامانه پدافنــدی هوایی بســیار حیاتی هســتند. ســامانه ســالح بــاور ۳۷۳ یــک سیســتم پدافنــدی هوایــی بــرد و ارتفاع بلند اســت کــه قابلیت مقابله با اهدافــی از جمله هواپیماهای شــکاری و پنهــانکار، هواپیماهــ­ای راهبــردی و بمبافکنهــ­ا، هواپیماهــ­ای بــدون سرنشــین، موشــکهای کروز، موشــک ضــد رادار و موشــکهای بالســتیک، هواپیماهــ­ای جنــگ الکترونیــ­ک خــاص، هواپیماهای شناســایی و انواع هلیکوپترهـ­ـا و مــوارد مشــابه را دارا است.ســرعت در عملیــات، ســهولت در آمادهســاز­ی و نگهــداری، حداقــل بودن تجهیــزات جانبی، باال بودن عمر انبــاردار­ی و ضریــب ایمنــی اپراتــوری، مطابقت با تکنولــوژی روز دنیا و امکان جایگزینــی و تأمیــن لوازم یدکــی ...و از ویژگیهــا و نــکات قابــل توجــه و مهــم سامانه ســالح پدافند هوایی باور ۳۷۳ اســت.قابلیت عملیاتــی ایــن ســامانه با بهرهگیــری از تکنیکهای مناســب و پروتکلهــا­ی امن بیــن رادارها، اهداف و موشــکها و همچنین بکارگیری یک جســت وجوگر رادیویی بســیار پیشرفته و بــه روز، بــه نحــو مطلوبی ارتقــا یافته اســت.این ســامانه میتوانــد همزمــان تعداد 00۳ هدف را شناســایی و تعداد 60 هــدف را ردگیری نموده و با 6 هدف بــه طور همزمان درگیر شــود.در مســیر طراحــی و دســتیابی بــه ایــن ســامانه ســالح، فناوریهــا­ی بســیاری ماننــد فناوری موشــک عمود پرتــاب، فناوری چرخــش موشــک بــه ســمت هــدف جهت پوشــش 06۳ درجــه جغرافیای تهدیــد و ...احصا و به صورت عملیاتی بکار گرفته شــده اســت. این ســامانه با وجــود توانمندیهـ­ـای بیش از ســامانه مشــابه خارجی، با هزینهی بسیار کمتر از نمونههای مشابه خارجی تولید شده است. ■ باور ۳۷۳ برتر از «پاتریوت» امریکا

امیــر ســرتیپ شــاهرخ شــهرام، مدیرعامل ســازمان صنایع الکترونیک ایــران در برنامــه گفــت و گــوی ویــژه خبــری شــبکه دو ســیما بــا اشــاره بــه رونمایی از ســامانه باور ۳۷۳ با حضور رئیس جمهــوری افزود: این ســامانه با توجه به نیاز کشــور بــه پدافند دفاعی با برد باال طراحی و ســاخته شد و با توجه به اینکــه تنفیذ ســاخت این ســامانه از ســوی رهبــر معظــم انقــالب و اینکه با میالد پیامبر اکرم (ص) همزمان شــد، عدد ۳۷۳ عدد ابجد پیامبر اکرم (ص) اســت و کلمــه «باور» هــم به تبــرک از کالم مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر خودبــاوری، نامگــذاری شــد.وی ادامه داد: بــا توجــه بــه افزایــش تهدیــدات، بــه ســامانه ای قویتــر از اس 00۳ نیــاز داشــتیم از ایــن رو ســامانه بــاور ۳۷۳ طراحــی و ســاخته شــد.این ســامانه در مقایســه بــا ســامانه اس 00۳ از بــرد ردگیری، کشــف و بــرد درگیری و قدرت جنگندگی و کشندگی بیشتری برخوردار است.

بــه گفتــه معــاون وزیــر دفــاع ایــن ســامانه بیــش از 0۱ هزار المان (چشــم مرکــب) داردکــه هــر کــدام یــک رادار محســوب میشــود.وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه در مقابله با موشــکهای بالســتیک کاربــرد دارد، اضافــه کــرد: ســامانه موشــکی بــاور ۳۷۳ از ســامانه «پاتریــوت» امریــکا بســیار برتر اســت. ســامانه موشــکی «تاد» بیشــتر سامانه مراقبتــی اســت و خانواده ســامانه باور ۳۷۳ در کالس باالتر از آن است.رئیس ســازمان صنایــع الکترونیــ­ک وزارت دفــاع گفــت: فرازهایــی برتر از ســامانه بــاور ۳۷۳ را در دســتور کار داریم که در آینده درباره آن خبررسانی میکنیم. ■ دستیابی به سالح لیزری

امیــر شــهرام ادامــه داد: در حــوزه ســامانهها­ی توپخانــها­ی کــه بتوانیــم حجــم آتــش و تحــرک را بیشــتر کنیــم و هــم دقــت را بــاال ببریــم، در دو ُبعــد از لیــزر اســتفاده میکنیــم؛ یکــی بــرای آمادهســاز­ی ســامانه توپخانهای و دوم در حــوزه ُکشــندگی بــا لیــزر توانســتیم بــه جایــی برســیم کــه اهدافــی را کــه از جنسهــای خاصــی هســتند ماننــد هواپیماهــ­ای رادارگریــ­ز بــا بدنههــای کامپوزیتی که در برابر لیزر آســیبپذیر هســتند، بــا لیزرهــای پرتــوان بتوانیــم منهــدم کنیــم. وی افــزود: امــروز ایــن ســامانه در اختیــار اســت و در مناطــق حساس و حیاتی استفاده میشود.

مدیرعامــل ســازمان صنایــع الکترونیــ­ک ایــران بــا بیــان اینکــه لبــه تکنولــوژی دنیــا در حــوزه لیــزر بــرای ســامانهها­ی دفاعی در دست نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران اســت، گفت: در موضوع ماهواره و ماهوارهبر جزو 0۱ کشور مطرح جهان هســتیم. امیر شــهرام افزود: توســعه و تحقیق ســاخت موشکهای ماهوارهبر و ســاخت ماهــواره بــا مأموریتهــ­ای مختلــف از برنامههــا­ی ماســت و در صــورت نیــاز، آنهــا را پــس از ســاخت، آزمایش میکنیم و نیازی نیست حتماً رسانهای کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.