اعتراف‌نتانیاهو‌به‌دخالت‌ در‌عراق‌و‌سوریه‌‌علیه‌ایران

Iran Newspaper - - خبر -

نخســت وزیر اســرائیل اعالم کرد که این رژیم به فعالیت خــود در ســوریه و عــراق بــرای نــاکام گذاشــتن «اهــداف ایران» ادامه میدهد. بــه گــزارش ایســنا، بنیامیــن نتانیاهو ادامه داد: ایران کشــوری اســت که ایــده تخریب اســرائیل را دنبال میکند و هدف آن فعالیت علیه ما اســت. نتانیاهو گفت: ما در عراق چه الزم باشــد یا نباشــد، فعالیت میکنیم و در جبهههــای مختلفــی علیــه هر کشــوری که خواهــان از بین بردن ما باشــد، فعالیــت میکنیم. در مقابل اما نــوری المالکی رئیس ائتالف دولت قانون عراق با هشــدار به رژیم صهیونیســت­ی اعالم کرد کــه اگر حمالت این رژیم ادامه یابد، عراق به میدان جنگی تبدیل خواهد شــد که بیش از یک کشــور از جمله ایران در آن شرکت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.