رونمایی از سامانه بومی «باور »373

روحانی: آماده مذاکره و رفع سوءتفاهم هستیم

Iran Newspaper - - خبر -

ســامانه بومی پدافنــد هوایی پیشــرفته « بــاور ۳۷۳» روز پنجشــنبه بــا حضــور رئیــس جمهــوری رونمایی و به شــبکه یکپارچــه پدافنــد هوایــی کشــور ملحق شــد.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در حاشــیه مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی کشور ، از این سامانه بازدیــد و فرمــان رونمایــی آن را صــادر کرد.

رئیس جمهور در ابتــدای حضور در محل برگزاری مراســم گرامیداشت روز صنعــت دفاعی کشــور، پــس از نواخته شــدن ســرود ملی جمهــوری اســالمی ایــران و ادای احتــرام بــه مقــام واالی شــهیدان، از یگان تشــریفات مستقر در محــل ســان دید و ســپس از نمایشــگاه دســتاورده­ا و توانمندیهـ­ـای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بازدید کــرد. روحانــی همچنیــن در بازدیــد از قســمتهای مختلــف ســامانه بومــی پدافنــد هوایــی بــاور ۳۷۳، از جملــه النچــر، رادار جســتجوگر، رادار ردگیــر، موشــک صیــاد ۴ و مرکــز فرماندهــی و کنترل با توضیح وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح و متخصصان صنعت دفاعی کشور در جریان روند ساخت این ســامانه بومــی و کارکرد آن قــرار گرفت. رئیــس جمهوری در فرمــان رونمایی از ســامانه بومی پدافند هوایی باور ۳۷۳، گفت: «به حول و قوه الهی و با توسل به روح امام هفتم موســیبن جعفر (ع) و در آســتانه هفته دولت از ســامانه بومی پدافنــد هوایــی بــرد و ارتفــاع بلنــد باور ۳۷۳ رونمایــی و دســتور الحــاق آن را به شــبکه یکپارچه پدافند هوایی کشــور صادر مینمایم.» ■

هدیه بزرگ نیروهای مسلح به مردم ایران

رئیــس جمهــوری همچنیــن در سخنانی ســاخت سامانه پدافند هوایی بــاور ۳۷۳ را اقدامــی ارزشــمند ، حائــز اهمیت و هدیهای بســیار بزرگ از سوی نیروهــای مســلح و وزارت دفــاع بــرای مــردم عزیز کشــورمان دانســت و تأکید کــرد: ایــن ســامانه پدافنــدی از ســامانه اس 00۳ قویتر و بســیار نزدیک به اس 400 اســت و نقــش مهمــی در پدافنــد هوایی کشور دارد.

بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، روحانــی در ایــن مراســم که با حضور مسئوالن عالیرتبه کشــوری و لشــکری و برخــی ســفرا و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در ایــران برگزار شــد، بــا بیان اینکــه امریکا از ســال 96 توطئــه جدیــدی را علیــه جمهــوری اســالمی ایــران آغــاز کــرده اســت، گفــت: آنهــا در ابتــدا بــه دنبــال برنامهریزی­هایــی بــرای ایجــاد جنــگ روانــی و سیاســی علیــه ملــت بودنــد و ســپس به جنگ اقتصادی روی آوردند. رئیس جمهوری ادامه داد: امریکاییها در ســالهای 96 و ۷9 عالمتهایی هم دریافــت کردنــد که شــاید مشــوق آنان برای ادامه توطئهافکنی در این ســالها بوده اســت اما ملــت ایران هیچــگاه در برابر توطئههایی که دشمنان علیهشان طراحــی کردهانــد نه غمناک شــده و نه دلشــان گرفته اســت و همواره با روحیه الزم در برابر توطئه دشمنان ایستادهاند. روحانی با بیان اینکه توطئهگران در سال 96 موفق شدند از طریق عوامل خود در داخــل کشــور اغتشاشــات­ی را در تهران و برخــی خیابانهای شهرســتانه­ا به راه بیندازنــد، گفــت: آنها تصــور میکردند کــه توانســتها­ند اغتشــاش چندماههای را در ایــران کلیــد بزننــد امــا بــا تدبیــر مســئوالن و اقدامات بهموقــع نیروهای امنیتی، انتظامی و مســئوالن نظام این شــلوغیها ظرف چند روز برچیده شد و این موفقیت جمهوری اسالمی ایران در برابر توطئهگران بود.

روحانــی در ادامــه بــه دیــدار خــود بــا یکــی از ســران کشــورهای اروپایی در حاشــیه مجمــع عمومی ســازمان ملل در ســال گذشــته اشــاره کرد و گفــت: در ایــن دیدار این مقــام اروپایی بــه نقل از رئیس جمهوری امریکا میگفت که اگر اروپاییهــ­ا با ترامپ همراهــی کنند و با ایران همکاری نداشــته باشــند، سه ماه دیگر، نظامی به نام جمهوری اســالمی ایران در منطقه نخواهد بود.

رئیــس جمهــور تأکیــد کــرد: بــه آن مقــام اروپایــی گفتم آقایی کــه این ادعا را کــرده خودش خواهــد رفت و حزبش هــم از قــدرت ســاقط خواهــد شــد، اما جمهــوری اســالمی بــرای صدها ســال دیگر مستحکمتر خواهد ماند. ■

شرایط امسال نســبت به سال گذشته بهتراست

روحانــی بــا بیــان اینکــه امــروز شــاخصهای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی بــه مــا میگوید کــه وضع ما نسبت به ســال گذشــته به مراتب بهتر اســت و مــردم آرامــش بیشــتر دارنــد و ثبــات اقتصــادی بیشــتر شــده اســت، گفت: آمارهای مربوط به تورم، افزایش صادرات غیرنفتی و رشد بورس، بیانگر این واقعیت اســت که شرایط امسال ما بهتر از سال گذشته است.

رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه فعالیتهــا­ی اقتصادی انجام شــده در کشــور طی یک ســال گذشــته گفــت: به رغم همه شــرایط سخت و تحریمهای بیســابقه، در یکســال گذشــته ۱۱ ســد ملــی، 0۳ تصفیــه خانــه فاضــالب و 6 تصفیهخانــ­ه آب در کشــور افتتاح شــده و چندیــن هزار مگاوات بــه میزان تولید برق کشور افزوده شده و امروز صادرات بــرق و گاز و فرآوردههــ­ای نفتــی بــه کشــورهای همســایه به باالترین ســطح خود رسیده است.

روحانی افزود: سال گذشته در بنزین قــدرت صــادرات نداشــتیم امــا امــروز صادر کننده بنزین و گازوئیل هستیم. گاز را به کشــورهای مختلف صادر میکنیم و در زمینههــای مختلف پیشــرفتها­ی قابــل مالحظــهای داشــتهایم. امــروز تابســتانی را پشــت ســر میگذاریــم کــه یک روز قطعی برق در کشــور نداشــتیم و بــا وجود بارشهــا و با تقویت فرهنگ صرفهجویــی مردم کشــور ،مشــکل آب نداشتیم. رئیس جمهوری با بیان اینکه در حــوزه علــم و فناوری و شــرکتهای دانشبنیــا­ن وضعیــت کشــور هــر روز و هــر مــاه بهتر از گذشــته اســت، گفت: امروز تعــداد شــرکتهای دانش بنیان از یکهزار شرکت به 4 هزار و 400 شرکت افزایــش یافتــه و ایــن رونــد در حــال پیشرفت است. ■

در روز خطــر، امریکاییها اولین فراری ازمنطقههست­ند

رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد: بــا گذشت یکســال و با تحریمهای سخت دشــمنان روشن شــد که امریکا در هیچ برنامــهای در منطقه علیــه ایران موفق نبــوده اســت و امــروز هیچکــس در این زمینــه تردیــد نــدارد و حتــی برخــی از همسایههای ما که به امریکا دل خوش کرده بودند، اعتــراف میکنند که در روز خطــر اولیــن فــراری از منطقه مــا خود امریکاییها­هستند.

روحانــی افــزود: بیچارههایـ­ـی که به هواپیماها، ناوچههــا، پهپادها و ناوهای هواپیمابــ­ر خــود تکیــه کــرده بودنــد، آرزوهایشــ­ان بــر بــاد رفت و طرفــداران امریــکا در منطقــه خودشــان بــه مــا میگوینــد که امریکاییها فقــط در برابر ما شیر هستند اما در مقابل شما (ایران) خرگوش و یا همان موش هستند.

روحانی با بیان اینکه مبنای ما رأی و نظر مردم و احترام به آراء و افکار مردم در همه جای دنیا اســت، اظهار داشت: امــروز با کشــورهایی مواجه هســتیم که این مبانی را قبول ندارند.وی ادامه داد: امروز و در چنین شرایطی نمی توان در برابــر زور بــا منطــق جواب دهیــم، باید خود را قوی کنیم. نمیتوان با سخنرانی با پرتابکننده موشک صحبت کرد. ■

در برابــر زورگویــی میز مذاکــره جواب نمی دهد

رئیــس جمهور تأکیــد کــرد: در برابر زورگویــی باید تمام قدرت خود را به کار بگیریــم، اینجا دیگر میــز مذاکره جواب نمیدهــد. وقتــی دشــمن از موشــک و هواپیما علیه ما استفاده میکند، ما هم بایــد به دنبــال باور قــدرت نظامی خود باشــیم و اینجاســت که به «باور ۳۷۳» نیــاز داریم و بایــد سیســتم قدرتمندی بســازیم که حرکت دشــمن را رصد کند و سیســتم نظامــی آن را قفــل کنیم و با موشــک آن را هــدف قرار دهیــم و از کار بیندازیــم. رئیــس جمهــور خطــاب بــه امریکاییهـ­ـا گفــت: اگــر میخواهید در منطقه ثبات و امنیت برقرار باشــد و به قــول خودتان کمتر در ایــن منطقه پول خــرج کنیــد، راه دیگــری دارد و آن راه منطق، ادب، کرامت مردم و تواضع در برابر انقالب و مردم ایران اســت.بیایید تحریمها را بردارید و به راه و اراده ملت ایران احترام بگذارید در این صورت راه فرق میکند.

روحانی با تأکید بر اینکه بدون ایران امنیت منطقه تضمین نمیشود گفت: ایــران تأمینکننده امنیت منطقه، تنگه هرمز، خلیج فارس اســت و در صورتی که شــما از مسیر اشــتباه خود برگردید و دســت از تجــاوز برداریــد، بــرای تأمین امنیت همه منطقه آماده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما آماده مذاکره و رفع سوءتفاهم هستیم، گفت: دست از تجاوز و فشار و تحریم بردارید و دوستان خود را تشویق نکنید که با ایران ارتباط نداشته باشند،منطقه امن به نفع همه اســت. همزیستی مســالمتآم­یز بــه نفع همــه ملتهای منطقه اســت. آبراههــای بینالمللــ­ی از تنگــه هرمــز گرفتــه تــا جبلالطــار­ق و اقیانوس هند باید برای همه امن باشــد، زیرا شــرایط اقتصــاد دنیا ایــن را میخواهد.روحانی در پایان سخنان خود تأکید کرد ما برای دفاع و دوســتی آمادهایــم. همچنان که در مقابــل هر تجــاوزی میایســتیم و با قدرت تجاوز را دفع میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.