پیشنهاد تولید برق در پشتبامها

Iran Newspaper - - خبر -

خبر اول اینکه،سرهنگ حمیدرضا قریشی، فرمانده بسیجادارات­ووزارتخانه­هایسپاهمحم­درسولاهللت­هران بزرگ در ســخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران خطاب به مردم گفت: شما میتوانید در هرکجا که زندگی میکنید 0۵ متر از پشت بام خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهید و میتوانید به کمک دولت در پشت بام خود برق تولید کنید و بــه مــردم محل خود نیز کمک کنید. به گزارش ایســنا، وی افزود: هرماه نیز مبلغ قابل توجهی حدود02 برابر یارانه به هریک از اعضای ساختمان از طرف وزارت نیرو داده میشــود. یک فعالیت مناسب هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ دفاعی و امنیتی خواهد بود. اگر مانند کاراکاس و ونزوئال نیروگاه کشــور را بزنند، ما در شــهرهای خود برق تولید میکنیم و به صورت غیر متمرکز این منبع حیاتی تولید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.