خنثیشدنتحر­کاتانتخابا­تی ضد انقالب در مشهد

Iran Newspaper - - خبر -

اداره کل اطالعات خراســان رضوی با انتشــار یک بیانیه از «خنثی ســازی فتنــه انتخاباتــ­ی ضدانقالب توســط وزارت اطالعــات» خبر داد. در گزارش روز پنجشــنبه این اداره کل با بیان اینکه «گروههای ضد انقالب و ســرویسهای اطالعاتی غربی- عربی بــا حمایــت از برخــی عناصر ضد نظــام و القای خــط براندازی به ایــن افراد هتــاک و متوهم، بــه دنبال بهرهبــردا­ری از هر فرصت و جریانــی برای ایجاد آشــوب و هرج و مرج داخلی میباشــند»، آمده: «برخی عناصر خودفروخته و وابسته به جریانات ضد انقالب خارج نشین، طی دهه گذشته با بهرهگیری از شــبکههای اجتماعی انســجام یافته و با طراحی و برنامهریزی هدفمند به دنبال ایجاد توطئه و آشــوب جدید در کشــور بودند که در این راســتا افرادی از مرتبطین ســرویسهای بیگانه و خائنان به ملت ایران که ترور ۷1 هزار نفر از هموطنان عزیزمان را در کارنامه سیاه خود دارند، به دستگیرشدگا­ن اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی را داده بودند که این توطئه با حضور عوامل نفوذی کشف و خنثی شد.»

بــه گزارش «ایران»، اداره کل اطالعات خراســان رضوی در رمزگشــایی از شــیوه عمل کســانی که هدف این عملیات اطالعاتی بودهاند، افزود: «آنها با تحریک احساســات اقشار مختلف جامعه بویژه ایثارگران و جانبازان انقالب اســالمی و تحریک اقوام و مذاهب ضمن برپایــی تجمعات اعتراضی قصد داشــتند با همکاری رسانهها و شــبکههای ماهوارهای معاند، بتدریج فضای جامعه را ملتهب نمایند. همچنین مأموریت داشــتند در آســتانه انتخابات مجلس شــورای اســالمی با برقــراری ارتباط برنامهریزی شــده بــا نامزدهای منتقد ضمن تند کردن مواضع آنان از فضای باز سیاســی برای ایجاد آشوب و درگیریهــا­ی داخلــی اســتفاده کرده و با ایجــاد فتنه جدید خطــوط القایی دشمنان ملت ایران را به پیش ببرند.»

معاون سیاســی-امنیتی اســتاندار خراســان رضوی امــا در توضیحاتی به جزئیات بیشــتری از این پرونده اشــاره کرد. بر اســاس اظهارات او، مشــخص اســت کــه آنچه اعالم شــد مرتبط با گروهی اســت که تحت عنــوان 14« نفر» پیشتر نامه سرگشادهای را خطاب به مقامات عالی کشور منتشر کرده بودند و ســکونت تعدادی از آنها در مشــهد ســبب شــکلگیری حلقه فعالیتشان در این شــهر شــده بود و پس از برگزاری تجمع بدون مجوز مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی خبر دستگیریشان منتشر شد.

بــه گزارش ایرنا، حســن جعفری با بیــان اینکه «افرادی که هفته گذشــته در مشــهد دستگیر شــدند در ارتباط با گروههای برانداز خارج از کشور بودند و دستگیری آنها هیچ ارتباطی با نامه آنان به رهبری ندارد»، گفت: «این افراد که ۴1 نفر هستند پیش از تجمع غیرقانونی خود مقابل ساختمان دادگستری خراسان رضوی برای طراحی و اجرای اهداف خود در مشهد جلسه هماهنگی برگزار کرده بودند.»

او البته با اعالم اینکه پرونده این 14 نفر که 2 نفرشان زن هستند در مرجع قضایی در حال رســیدگی اســت درخصــوص موضوع مطرح شــده مبنی بر برنامه این افراد برای انتخابات مجلس شورای اسالمی به ایسنا گفت: «اقدام و طراحی آنها در مرحله بازجویی است و هنوز اعترافی نکردند که هدفشان کاندیداها و انتخابات بوده است. آنها قصد ایجاد ناامنی داشتند، اما این گونه نبوده که هدف خاصی را مشخص کنند.»

ذره بین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.