امضای برجام خواست افکارعمومی بود

Iran Newspaper - - خبر -

گــروه سیاســــــ­ــــــی/ در روزهایــی کــه نقــل قولی از علی شــمخانی دبیر شــورای عالــی امنیــت ملی در گفتوگــو بــا یــک رســانه خارجــی مبنی بر اینکه نظر شخصی او امضا نکــردن توافق هســتهای بیــن ایران و 5+1 بــوده اســت، مــورد اســتقبال جبهــه منتقــدان دولت قــرار گرفته، یکــی دیگر از مخالفــان دولت تأکید کــرده کــه امضــای برجام خواســت افکارعمومی بوده است.

امیــر حســین قاضــی زاده هاشــمی، عضــو شــورای مرکــزی جبهه پایداری گفت و گوی مفصلی با ســایت رجانیــوز، ارگان نزدیک به ایــن جبهه سیاســی، انجــام داده که در بخشــی از آن دو اعتــراف داشــته اســت؛ یکی اینکــه برجام خواســت عمومــی بــوده و دیگــر اینکــه اگر به جــای 20 دقیقــه بحــث برانگیــز در مجلــس نهم دو ســاعت هم درباره آن بحــث میشــد بــاز هــم نظــر مجلــس موافــق برجام بوده اســت آن هم مجلس اصولگرای نهم.

وی با اشــاره به روایتی از عیادت آیتاهلل مصباح یزدی و طرح سؤال از وی دربــاره برجام گفته اســت: در بین جمع من از همه جوانتر و زبان درازتر بــودم. صحبت شــد و گفتم، «ســؤالی دارم. االن چــه ایرانــی بــه قضیه برجام نگاه کنم، چه انقالبی، برایم روشــن هســت که ایــن قضیه جــز ضرر چیزی بــرای کشــور ندارد. یعنــی حتی اگــر انقالب اســالمی را هم کنار بگذارم و به عنوان یک آدم ملیگرا به قضیه نگاه کنم، ایرانیت ایــران را به خطر میانــدازد. منتهی بنــده بــه عنــوان نماینده مــردم که بایــد بــه افــکار عمومــی پاســخگو باشــم، مطالبه عمومی مــردم از ما پیوستن به برجام است.

مــِن نماینــده مجلــس بایــد چــه کار کنــم؟ آیــا بایــد بــه علــم و یقینــم عمــل کنــم یــا بــه آنچــه که افکارعمومـ­ـی از من انتظــار دارد؟» نماینــده مشــهد در مجلــس در بخش دیگری با اشــاره بــه ماجرای تصویــب برجــام در مجلــس نهــم کــه بــه ادعــای مخالفان تنهــا در 20 دقیقه صورت گرفته اســت، افزوده: در فقــره برجــام هــم اگــر روشــن، قطعــی، معلــوم و مکتــوب بــود که نظــر آقــا ایــن اســت مــا میگفتیــم چشــم و ‪96 59،‬ نفــر رأی منفــی نمیدادیــم. چــه کســانی آن نقــل قولها را مستمسک کردند؟ کسانی کــه دلشــان میخواســت ایــن کار را بکننــد. باعث جابهجایی رأی نشــد. منتهی وقتی با انقالب رو دربایستی دارند، رفتند و پرســیدند آقا! چه کار کنیم؟ ولی ته دلشــان چیز دیگری بود. عرضم این اســت که پوســته را کنار بزنید و درون و جریان را ببینید. اگــر 20 دقیقه هم طول نمیکشــید، صــد دقیقــه و دو ســاعت هــم طول میکشــید بــاز رأی مــیآورد و شــاید چهار پنج رأی جابه جا میشد.

ایــن عضو هیأت رئیســه مجلس در بخــش دیگــری از مصاحبه خود گفتــه اســت: در حــال حاضــر چــه در بیــن نخبــگان سیاســی و چــه در بین مردم صفبندیهای سیاســی مرســوم تغییــر پیــدا کردهانــد. در حــال حاضــر قطعــاً نــه اصولگرایی بــه آن شــکل گســترده معنــا دارد و نــه اصالحطلبــ­ی بــه معنای ســابق وجــود دارد. شــاید یکــی از دالیلــی کــه دوســتان مــا در لیســتبندی­ها دچار شکست میشوند این اختالط گفتمانــی اســت. مــردم خیلــی بــه اســامی کار ندارند، بلکــه به مواضع کار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.