حرفهایمباع­لیزادهتمام­یندارد

Iran Newspaper - - خبر -

او از معــــــــ­ـــــــدود هنرمندانی اســت کــه حرفهایــم با او تمامــی نــدارد. افق وســیع دیدش بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی گاهــی ســاعتها گفتوگــو بینمــان میســازد کــه البتــه بذلهگوییهـ­ـای مــدام او باعث شــیرین ترشــدن این گفــت و شنیدهاســت. بــه جــرأت میگویــم کــه حســین علیــزاده معمــار آهنگســازی نویــن ایــران اســت. ســیر تکون و تحول ایــن تفکر را نمیتــوان بــه اختصــار گفــت. امــا او پــس از ابداعــات در زمــاِن خــود نویــ ِن اســتادانی نظیــر درویشخان، علینقــی وزیــری و ابوالحســن صبــا و فرامــرز پایــور از اثــر بخشتریــن و تغییردهنــ­ده تریــن اســتادان زمــان ماست که نگرش آزادانه و بیقیدش بــه فــرم، جملهبندی و تلفیق شــعر و موســیقی باعث تغییرات شــگرفی در شــیوه آهنگســازی روزگار ما شــده اســت. هــر چنــد کــه نمیتــوان از آهنگســازی او گفــت و از نوازندگــی نشــأت گرفته از دید نامحصور و حال درونیاش صرف نظر کرد، که بهقدر آهنگســازی­اش بدیــع و رهاســت. حســین علیزاده از هــر نظر محصول منطقی ســیر طبیعــی و رو بــه کمال موســیقی درخشــان و متواضــع آن دوران اســت کــه بیشــناخت او گــذر از تاریخ موســیقی معاصــر ناممکن مینمایــد. امــروز او 68 ســاله شــد؛ بیش از 60 ســال ممارست و زحم ِت بیتوقــع و چشمداشــت او را همــه مــا در ایــن ســالها نظارهگــر بودیم. کمتریــن کاری کــه در برابــر ایــن حد از وفــاداری ایــن هنرمنــد بــه هنــر و چارچوبهای اخالقی و انســانیاش میتوان انجــام داد فرود آوردن ســر تعظیم اســت در مقابلــش با ادب و احترام و قدرشناسی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.