اجرای صدها پروژه ملی و منطقهای در شرایط تحریم بیسابقه است

Iran Newspaper - - خبر -

معــاون اول رئیسجمهــو­ری در دومیــن روز ســفر خود به مازنــدران چندین طرح را افتتاح و بازدید کرد و نقش اســتانهای ســاحلی شــمالی را در همکاریهــا­ی اقتصادیباک­شورهایحاشی­هخزرسازنده دانســت. اســحاق جهانگیــری در آییــن افتتاح ورزشــگاه پنج هزار نفری شــهدای نوشــهر با تأکید بر تداوم راهبرد مقاومت در برابــر راهبــرد فشــار حداکثــری دولت امریــکا بــرای از بین بردن امیــد و اعتماد مردم نســبت به آینده کشــور اظهــار کرد: امــروز امریکاییهـ­ـا اقدامــات خــود علیه ملــت ایران را مســتند بــه ادعاهــا و اخبار کسانی میکنند که دستشان به خون ۷1 هزار نفر از مســئوالن و شــهروندان بیگناه ایرانــی آلــوده اســت. متأســفانه اعضای گروهک روسیاه منافقین امروز به منبعی برایسردمدا­رانکاخسفید­بدلشدهاندو امریکاییها چشم خود را بر جنایات آنان بستهاند.

بــه گــزارش پایــگاه معــاون اول ریاســتجمه­وری، جهانگیــری ادامــه داد: امروز شــاهد هســتیم که امریکا همه امکانــات ماهــوارها­ی، هوایــی و دریایــی خود را به کار گرفته تا یک نفتکش ایرانی را تعقیــب کنــد و ببیند که نفتــش را کجا میخواهــد به فــروش برســاند. البته این اقدامات از ســویی مایه خوشــحالی است تــا ملت ایران ببینند که امریکاییها برای مقابلهباآن­هابهچهرذال­تیافتادهان­د.

معــاون اول رئیسجمهوری تصریح کــرد: امریکاییها فکر میکردنــد اگر ادعا کنندایننفت­کشمتعلقبهس­پاهپاسدارا­ن اســت شــاید مردم ایران با آنها همراهی کنند اما اشتباه میکنند و دروغ میگویند. نفت متعلق به ملت ایران است و توسط وزارت نفــت یــا بخش خصوصــی به هر طریقی کــه به فروش برســد عواید آن به ملت ایــران بازمیگردد و برای توســعه و آبادانیکشو­رهزینهمیشو­د.

جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: دولت بــا اجــرای راهبــرد مدنظر مقــام معظم رهبــری یعنی راهبرد مقاومــت به دنبال بیاثــر کــردن راهبــرد فشــار همهجانبــه امریکاییها­ستواجرایرا­هبردمقاومت راکاماًفعاالنهدنب­المیکندوخو­شحالم اعام کنم که در نتیجه اجرای این راهبرد در یکســال گذشــته بــا وجود فشــارهای همهجانبه امریکاییها اما اهداف اصلی دشــمنان ملــت ایــران محقــق نشــده و امــروز بــه هــر بخشــی کــه نــگاه میکنیم میبینیــم که درســت برعکس خواســته امریکاییها فعالیتها و ســازندگیه­ا در حالاجراست. ■ اجراوافتتا­حبیسابقهپر­وژهها

معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان اینکــه اجــرا و افتتــاح ایــن همه طــرح در سایه چنین تحریمهای سخت و سنگینی سابقهندارد،تصریحکرد:بهعنواننمو­نه فقــط به وضعیــت اجــرای پــروژه آزادراه تهــران – شــمال نــگاه کنید کــه عملیات اجرایــی آن از دوران مرحــوم هاشــمی رفســنجانی شــروع شــده بود و بــه جرأت میتوانم بگویم اتفاقی کــه در این دولت برای پیشــبرد آن افتاد در دولتهای قبل سابقهنداشت.

جهانگیریاد­امهداد:بههمینترتی­ب بــه هر جای ایران کــه نگاه کنید میبینیم کــه کارگاههــا و کارخانههــ­ای بــزرگ در حال ســاخت هستند. سال 2۹ وقتی کار را شروع کردیم از میدان پارسجنوبی 6۷2 میلیون مترمکعب برداشــت داشتیم در حالــی که قطــر ۰۰6 میلیــون مترمکعب برداشــت میکرد. فرمانده ســتاد اقتصاد مقاومتــی گفــت: ایــن در حالــی بــود کــه در پایــان کار دولــت اصاحات برداشــت ایــران و قطــر از این مخــزن برابر شــد اما در ســالهای پس از آن تا ســال 2۹ چنین فاصلــهای بین برداشــت این دو کشــور از این مخزن مشــترک ایجاد شــده بــود. در دولتهــای یازدهــم و دوازدهــم با وجود تحریمهــا با بهرهبــردا­ری از حــدود یازده فــاز میــدان پارسجنوبی امــروز به جایی رســیدیم که باز هم برداشــت دو کشور به سطحبرابررس­یدهاست.

معــاون اول رئیــس جمهــوری گفت: در حالــی که ایــران یکــی از بزرگترین وارد کننــدگان بنزیــن بــود امــروز بــدون هیچ تغییریدرقی­متونحوهفرو­شبنزینبه صادرکننده این محصول تبدیل شدهایم. در ســال 2۹ مجمــوع تولیــد بنزین کشــور 52 میلیــون لیتر بود که امــروز این میزان بهطور متوسط به حدود 5۰1 میلیون لیتر در روز رســیده اســت. جهانگیــری اضافه کرد:امریکاییها­فکرمیکردند­اگرفروش نفــت ایــران را تحریــم کنند ایران بــه زانو درخواهــد آمد اما چنانکــه مقام معظم رهبری تأکید کردند برای نجات از اقتصاد نفتــی بــه تبدیــل نفــت بــه فرآوردههای نفتــی رو آوردیــم و امــروز از ایــن طریق از ســد تحریمهــای نفتــی نیــز بــا موفقیت عبــور خواهیــم کــرد. معــاون اول رئیس جمهوری گفت: ایران کشوری قدرتمند و سرمایهدار در منطقه است و امریکاییها قطعاً نخواهند توانســت با ســنگانداز­ی در مســیر حرکت و توسعه کشور ما خللی ایجادکنند. ■ تولیدکنندگ­انسربازانخ­طمقدم

جهانگیــری در آییــن افتتــاح مرکــز بینالمللــ­ی تجــارت و پایانــه صــادرات برنــج ایــران در آمــل نیــز بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظم رهبــری تأکید کــرد: تولیدکنندگ­ان ســربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. وی با بیان اینکه تولیدمتوسط­ساالنه2میل­یونتنبرنجد­ر سه استان شمالی کشور رقم بسیار مهمی در اقتصاد و تجارت محســوب میشــود، تصریــح کرد: باید برای اســتفاده بهینه از ایــن حجم فعالیــت و تولید اقتصــادی و بویژهبرایا­نتفاعبیشتر­کشاورزاناز­چرخه تولید تا مصرف این محصول استراتژیک برنامهریزی­جامعیانجام­شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.