راه اندازی سامانه ملی امالک تا پایان سال

Iran Newspaper - - خبر -

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: سامانه ملی امالک و اســکان در کالنشــهره­ا و شــهرهای بــزرگ تــا پایــان امســال راه انــدازی میشــود. وی بــا اعــالم ایــن خبر گفــت: ۸ پایانه سیستمی اطالعات به سامانه امالک متصل خواهند شد.وی تصریحکرد:برایناساسد­راینسامانه­ازاطالعاتش­هرداری ها، صدور پروانه ســاختمانی و پایان کار که الکترونیکی است، اســتفاده خواهد شــد.وی ادامه داد: همچنیــن اطالعات اداره ثبت و سیستم ردیابی معامالت مسکن، وزارت نیرو در بحث انشــعابات واحدهای مســکونی ...و در مجمــوع ۸ پایانه سیســتمی اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان نقش بسزایی خواهند داشت./تسنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.