سیاستگذاری­برایاستفاد­هازفرصتها

Iran Newspaper - - خبر - فرهاد یکه یزدان دوست رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ایران در سالهای اخیر همواره صادرکننده برق بوده و به این منظور اتصاالتی میان شبکه برق کشور با همسایگان نیز برقرار شده است، اما نسبت به نیاز کشورها و ظرفیت صنعــت برق ایران، ایــن تبادالت کم ارزیابی میشــود و الزم است که برای توسعه آن برنامهریزی و سیاستگذاری صــورت گیرد. یکــی از راهکارهای پیشــنهادی، اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی اســت. بایــد بخــش خصوصــی واقعــی را وارد گردونــه کرد و تولیــد، انتقال و صــادرات بــرق را بهکمــک ســرمایه و روابــط این بخش توســعه داد. در وهله اول شاید سوددهی این تجارت کم باشد اما در درازمدت عایدی قابل توجهی برای بخش خصوصی، دولت و بهطور کلی کشور بههمراه خواهد داشــت. عوایدی که فقط با پول قابل شــمارش نیست. بهنظر میرسد که چه در بخش ترانزیت برق و چه در بخش صادرات آن ظرفیتهای بالقوه زیادی نهفته اســت که فقط باید در مورد آنها تصمیم سازان ایران با مسئوالن کشــورهای همجوار به مذاکره بپردازند و آنها را تبدیل به ظرفیتهای بالفعل کنند. برآوردها نشــان میدهد که با تقویت نیروگاهها، شبکه انتقال و مدیریت مصــرف بــه کمک ســرمایه و تــوان بخش خصوصی میتــوان بیــش از ۸ هزار مــگاوات صادرات برق انجام داد. البته در شــرایط کنونــی هم ظرفیت 3 هزار مــگاوات صــادرات برق وجــود دارد. فقط باید اهــداف کالنی را بــه این منظور تنظیــم کــرد. به طوری که تولید از مصرف داخل پیشــی بگیرد و کشــور شــبکه و خطوط انتقال گســترده و قابل اطمینانی داشــته باشد، ســپس بواسطه توان تولید و انتقال برق با مقامات کشورهای همجوار پای میز مذاکره نشست. آنگاه میتوان یک گام به هدف آمده در اسناد باالدستی کشور، یعنی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه نزدیکتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.