پرداخت پاداش بازنشستگان­۷۹ از این هفته

Iran Newspaper - - خبر -

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار پیامــی در توئیتر خود نوشــت: خرســندم کــه از هفته جاری پرداخت پاداش بازنشســتگ­ان ســال ۷۹ از جمله فرهنگیان آغــاز می شــود. اعتبــار مورد نیــاز برای پرداخت پــاداش ها حدود ۶ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان است. /ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.